Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego
w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. PłockSprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego kl. V rok szkolny 2016/2017 Na zajęcia, uczęszczali uczniowie kl.V, mający trudności w nauce języka angielskiego.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.. Wygląd zewnętrzny .. Test kompetencji z języka niemieckiego, klasa I LO, poziom podstawowy i analiza końcowa.. do 30.06.2011r.Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowany w kl. V I. Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Ocena efektywności realizowanych zajęć 2012/2013 Na zajęcia uczęszczało czworo uczniów, którzy zostali na nie zakwalifikowani na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tj. .. Na zajęciach realizowano cele wynikające z udzielanej uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz realizowano podstawowe zagadnienia zawarte w Programie Edukacyjno .Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.Sprawozdanie z zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum..

Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.

W I okresie roku szkolnego 2017/ 2018 prowadzono dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla uczniów klas II, IIIa i IIIb gimnazjum.. Powstał jako odpowiedź na konkretną potrzebę - został napisany dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klas i gimnazjum Termin działań: wrzesień-czerwiec 2003 /2004 Cel główny: Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego sesja wiosenna 2006 6 W omawianej grupie 6827 osób wybrało ten język jako przedmiot obowiązkowy.. Udział w zajęciach był dobrowolny.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. 2.sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2015/16 abc jĘzyka niemieckiego innowacyjny program z zakresu jĘzyka niemieckiego dla uczniÓw klasy iii szkoŁy podstawowej im..

Łącznie odbyło się 27 zajęć.

Jedynie 2,4% zdających zdecydowało się na zdawanie języka niemieckiego jako przedmiotu dodatkowego (167 osób).. mgr Krystyna Kol ) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów klas VI, którzy słabo radzą sobie z przyswojeniem materiału na poziomie podstawowym.Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka niemieckiego dla klas I - III gimnazjum.. OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.Autorski program zajęć terapii pedagogicznej w języku angielskim dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania Magdalena Kotylak-Melbourne, Iwona Nalepa; AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z J.ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Aleksandra Ferenc; Autorski program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego Olena SavoshPodczas zajęć obowiązywała swobodna atmosfera i zasada współpracy.. Programu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego dla klas I - III gimnazjum Ogólne założenia programu: Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy powinni opanować podstawowy zasób środków leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych..

z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.

Trudności z jakimi borykają się uczniowie dotyczą czytania .W trakcie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka niemieckiego uczniowie poznają słownictwo tematyczne, ćwiczą pisownie i wymowę poznanych słówek, robią plakaty i gazetki, ponadto rozwiązują wszelakie krzyżówki tematyczne oraz układają rozsypanki wyrazowe.. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak.. Małgorzata Kierat.. Grupa liczy 10 osób.. 97,6% 2,4% przedmiot obowiązkowy przedmiot dodatkowy Rysunek 5.Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V.. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. TRENDY nr 1/2015 37 Niemiecki już w przedszkolu obcym, w ten sposób powstałoby wię-cej przestrzeni dla nauczania drugiego4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego1 Wskazówki dotyczące jakości zajęć z języka niemieckiego bazują w większości na zaleceniach norymberskich w zakresie wczesnej nauki języków obcych..

Katarzyna Karasińska - CiarkaZajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas VI S.P.

za okres od 04.01.2010r.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Zajęcia odbywały się w wymiarze 1h tygodniowo (w piątek godz. 13.45-14.30).PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursuProgram zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów klas I-III gimnazjum autor: Beata Małecka kategoria: plany pracy .. Program zajęć z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjum przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego .. Ogólne założenia programu: Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy powinni opanować podstawowy zasób środków leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych.SPRAWOZDANIA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA ZA WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD (DO 15.11.2011.. Kółko języka niemieckiego „Deutsch macht Spaß" odbywało się w każdy wtorek od 14.00-14.50. prowadzonych przez Jolantę Godula.. Zrealizowano 63/96 godzin.. za okres od 04.01.2010r.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w środy w godzinach 7.30-8.15. prowadzonych przez Beatę Zając.. janusza korczaka w kleszczowie realizowany na zajĘciach pozalekcyjnych koŁa jĘzyka niemieckiego autor: ewa stawiak-kołba nauczyciel dyplomowany:1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. WSTĘP Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.Program zajęć wyrównywania wiedzy z języka polskiego przeznaczony jest dla uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej w Kocku.. nature (Pory roku i przyroda - przypomnienie znanych i nauka nowych słów, ćwiczenia mówienia i pisania).. Obejmowały: 5 ucz.. W I półroczu roku szkolnego odbyło się 13 zajęć.Scenariusz zajęć z języka niemieckiego do piosenki "Deutschland" zespołu die Prinzen .. Scenariusz zajęć języka angielskiego dla klasy 2 z wykorzystaniem muzyki .Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy trzeciej liceum.. W zajęciach uczestniczyły dzieci z klas I-III oraz jedna osoba z klasy VIa.. Radosław Gąsiorowski..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt