Cechy strategii przedsiębiorstwa
Oczywiste jest, że nie da się stworzyć łatwego przepisu na niezawodną strategię.. Układ wielu decyzji rozłożonych w czasie.. Działania strategiczne nie powinny się wykluczać.. Skupienie wysiłków na wybranych działaniach.. Zadania wyznaczone w strategicznym procesie powinny konsekwentnie dopełniać centralny element planu — wzajemnie współgrać, umacniać się oraz zręcznie dostrajać do szybkozmiennego otoczenia.Strategia rozwoju - cechy.. Proces planowania strategicznego jest procesem cyklicznym, w którym istnieje specjalne napięcie międzyTzn.. Kolejny ważny aspekt to wewnętrzna spójność.. Wewnętrzna .Strategia - to program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów.. Etymologia słowa strategia.. że podejmujemy decyzję dla wdrożenia konkretnej strategii Strategia jest to określenie celów i zadań w długim okresie funkcjonowania firmy Cechy strategii:-horyzonty czasu- ogólnie biorąc wyrazu „Strategia" używa się do opisu czynności związanych odległym horyzontem w czasie, zarówno z punktu widzenia okresu potrzebnego .Wybór określonej strategii dokonuje się poprzez opracowanie różnych wariantów działania, następnie dokonanie ich oceny po wnikliwej analizie i na końcu następuje wybór najlepszej strategii uwzględniającej warunki przedsiębiorstwa, jak i warunki zewnętrzne, dotyczące np. konkurencji.Przedsiębiorstwo - jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą, wyodrębniona prawnie, organizacyjnie, terytorialnie i ekonomicznie, obejmująca zasoby ludzkie, finansowe, zasoby materialne i niematerialne..

Znaczne efekty realizacji strategii.

Ofensywny charakter koncepcji strategicznych właśnie w dzisiejszych okolicznościach wydaje się szczególnie istotny.Działalność przedsiębiorstwa może przynosić zarówno zyski, jak i straty - w obu sytuacjach odpowiedzialność za efekty pracy spoczywa na właścicielach.. Strategia zakłada realizację newralgicznego punktu i odnosi się do konkretnej sytuacji firmy.. Poziomy zarządzania 7.2.. Wśród tego rodzaju aktualnych ujęć szczególnego znaczenia nabiera określenie strategii jako pomysłu na znaczące wyróżnienie przedsiębiorstwa względnie trwałe w długiej perspektywie czasowej.Cechy strategii.. Strategia firmy jest planem, którego głównymi czynnikami są cele i zasoby.. Funkcje władz spółki handlowej.. Musi być ona dostosowana do możliwości konkretnej firmy i uwzględniać ciągle zmieniające się warunki otoczenia.. Jasne i klarowne określenie celów pozwala zaoszczędzić czas, a jak wiadomo, czas to pieniądz.. W pierwotnej wersji utożsamiane było jedynie ze sztuką wojenną.Definicji strategii powstało do dziś co najmniej kilka, ale wszystkie mają pewne cechy wspólne, które naszym zdaniem najlepiej określają istotę strategii firmy.. Od momentu"Misja określa rolę jaką spełnia przedsiębiorstwo na rzecz otoczenia.. Jako jednostka samofinansująca, przedsiębiorstwo zachowuje samodzielność decyzyjną i dochodową, co wiąże się z kolejną cechą przedsiębiorstwa - ryzykiem.Strategia przedsiębiorstwa w dynamicznym i turbulentnym otoczeniu Strategię najogólniej można zdefiniować jako długofalowy program działania, określający ..

Można wyróżnić pięć specyficznych cech strategii: Horyzont czasu.

Przedsiębiorstwo posiada zdolność do czynności prawnych, a jego ustrój i forma jest .4 Warto na wstępie zaznaczyć, że nowe spojrzenia na strategię nie kwestionują, ani nie zastępują dotychczasowego jej rozumienia, a są jedynie próba jego rozwinięcia i uaktualnienia.. Rolę nadzwyczajną, tzn. misja określa, co nadzwyczajnego, czego nie dają inne firmy, dostarcza moja firma.. Odległy horyzont czasowy.. Pojęcie strategi dawniej utożsamiano ze sztuką wojenną.. Procesy z kolei wiążą się z działaniamiP.Zwiech, Istota strategii firmy 253 przedsiębiorstwa, wybór kierunków działania, a z drugiej jako odpowiednia alokacja środków niezbędnych do osiągnięcia tych celów, zestaw reguł decyzyjnych, przez które firma rozpoznaje, interpretuje i rozwiązuje określone problemy oraz sposobów postępowania, stałych w pewnym okresie .strategiach działania zmierzające do efektywnej penetracji dotychczasowego rynku i wykorzystania jego potencjału.. Najogólniej mówiąc wyraz strategia używany jest do opisu czynności związanych z bardzo odległym horyzontem czasowym, tak z punktu widzenia czasu potrzebnego do ich wykonania, jak i wystąpienia efektów.. Zarządzanie przedsiębiorstwem w ujęciu procesowym 7.1.. Słowo strategia pochodzi od słów "stratós" znaczy "armia", natomiast "ágein" - "dowodzić"..

Obłój wymienia jednak 3 cechy, które posiada każda dobra strategia.

Te nadzwyczajne wartości wiążą się ze źródłami przewagi konkurencyjnej" Z.. To tyle nt. definicji przedsiębiorstwa społecznego.Słowa kluczowe: strategia Komentarze i źródła pierwotne: Krzemińska D, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 196 (cytat, str. 32) Rodzaje strategii finansowania działalności: - strategia agresywna, - strategia umiarkowana, - strategia konserwatywna; Słowa kluczowe: strategiastrategii przedsiębiorstwa (Leszek Kozioł) .. 263 19.. Przedsiębiorstwa usługowe, co jest dość zaskaku-jące, najrzadziej w stosunku do przedsiębiorstw handlowych i usługowych uwzględ-niają w strategiach rozwoju korzyści właścicieli.Cechy strategii wg G. Gierszewskiej, M. Romanowskiej ciągłość strategii, tzn istnienie logicznego związku między programami działania w różnych horyzontach czasowych, kompleksowość strategii - zasięg ogólnoorganizacyjny strategii, spójność strategii - zgodność merytoryczna programów rozwoju przedsiębiorstwa z .Zarządzanie strategiczne - proces informacyjno-decyzyjny (wspomagany funkcjami planowania, organizacji i kontroli), którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego.- inne cechy psychofizyczne ważne w procesach pracy, - formalne uprawnienia do działania, - postawy i zachowania oczekiwane w miejscu zatrudnienia..

Strategia przedsiębiorstwa - wyznaczniki dobrej strategiiCechy dobrej strategii firmy.

Kompetencje pracownicze jako element strategii przedsiębiorstwa 21 Z kolei R. Walkowiak dzieli kompetencje na:Istota zasobowego podejścia do strategii przedsiębiorstwa Wprowadzenie Zasobowe podejście do strategii przedsiębiorstwa jest historycznie naj-młodszym nurtem w ramach zarządzania strategicznego, a jego początki można datować na drugą połowę lat 80. ubiegłego wieku.. Dziś, niejednokrotnie retorykę dotyczącą walk i podbojów przenosi się do gospodarki.. Najogólniej mówiąc strategia jest spójną koncepcją funkcjonowania przedsiębiorstwa, która została stworzona w oparciu o pewne kluczowe wybory, pozwalające danej .Cechy strategii rozwoju.. Strategia ta jest przedsięwzięciem, które precyzuje program kształtowania układu relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klienta-Strategia przedsiębiorstwa jest złożonym procesem reagowania, pozwalającym tworzyć i utrzymywać zadowalające relacje między ce-lami przedsiębiorstwa i jego zasobami a zmieniającymi się uwarunko-waniami powstającymi w otoczeniu tak, aby osiągnąć możliwie najwyż-szą sprawność [Urbanowska-Sojkin i inni, 2007, s. 57].. Model zarządzania strategicznego (model budowy strategii na poziomie: korporacji, SJB, funkcjonalnym) 7.3.Cytaty i parafrazy dla: Strategia innowacji (0 - 12 z 12) Jerzy Dietl, Marketing., Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985, ISBN: 83-208-0478-7 (94+9) (cytat, str. 351) Strategia innowacyjna polega na wprowadzaniu ciągłych innowacji, co wiąże się z planowaniem przez przedsiębiorstwo starzenia się produktów.Strategia ta jest zorientowana technologicznie i wymaga znacz¬nych .Już teraz trwają prace nad wprowadzeniem nowego typu przedsiębiorstwa społecznego, które miałoby swoją rolę na terenach marginalizowanych, o których mowa w Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, ale to już temat na kolejny artykuł.. Są to: Prostota.. Wszechobecność na wszystkich szczeblach organizacji.Strategia przedsiębiorstwa - wybór artykułów strategie to koncepcje przejmowania inicjatywy, raczej kształtowania swego losu niż poddawania się okolicznościom.. Diagnoza dotyczy zawsze przedsiębiorstwa (strategia ogólna), jego strategicznych jednostek biznesu (strategie biznesu), oraz realizowanych funkcji (strategie funkcjonalne).. Przedsiębiorstwo wyznacza sobie konkretne założenia i określa drogę do ich osiągnięcia.Strategia powinna być zrozumiała dla otoczenia, zwłaszcza dla pracowników.. Determinanty przestrzeni okazji w przedsiębiorstwie transpor-towym - studium przypadku .. - ponieważ cechy te, podlegając losowej modyfikacji, tworzą różno-rodność, w której wyniku w sposób ewolucyjny wyłaniają się no-nej strategii rynkowej przedsiębiorstwa, czyli opiera się na tym, co stanowi o jej źródłach przewagi konkurencyjnej, co odpowiada określonym celom strategicznym, które kierunkują działania na rynku.. 4 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Część II.. Prostota i spójność..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt