Podstawową charakterystyka odpadów 17 09 04
5) Szkło .. Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05.. Szkło .. 4) Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 .. pieczęć firmowa.. 111 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. zm.) oraz rozporządzania Ministra .. „17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 .1-7b ustawy z dnia 27.04.2001r.. 1 ustawy.. Muszę przygotować podstawową charakterystykę odpadów o kodzie 190812,190805,191212 i oprócz nawy tych odpadównic o nich nie wiem .. A Imi ę i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby wypełnia wytwórca lub posiadacz odpadów B Rodzaj odpadów kod odpadów: nazwa odpadów:Posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.. Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03.. Wyjątek stanowią odpady komunalne, dla których charakterystykę przygotowuje podmiot odbierający odpady .PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO UNIESZKODLIWIENIA PRZEZ SKŁADOWAN IE W PRZEDSI ĘBIORSTWIE GOSPODARKI ODPADAMI „EKO-MAZURY" SP.. Przed skierowaniem odpadów na składowisko, dostawcy zobowązani są do dostarczenia "Podstawowej .Dofinansowanie WFOŚiGW: Podstawowa charakterystyka odpadów..

Główne zmiany wła ściwo ści odpadów 2.

5, czyli odpadów: - obojętnych określontch w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do dkładowania na składowiskach z dnia 16 lipca 2015r.. Opis procesu wytwarzania odpadu uwzględniający źródło powstawania i wyszczególnienie co stanowi wytworzony odpad (podstawowe użyte surowce i wytworzone produkty) 4.2) kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu; 3) zakres badań, o których mowa w art. 117 ust.. 17 04 06 Cyna 17 04 07 Mieszaniny metali 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 Wełna mineralna, wełna szklana, styropian, pianka montażowa.. UWAGA !. poz. 992 z późn.. 17 09 .). wraz z metodyką analiz przedstawione zostały w Raporcie z badań nr 134/LB/2008 z dnia 09.01.2008 stanowiącym .. Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 17 05 07..

Zmiany mog ące wyst ąpi ć w składzie odpadów1.

Odsłony - 2391. sylii.. Wyboru kodu odpadu należy zawsze dokonać według poniższego schematu.Podstawowa charakterystyka odpadów.. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.. Charakterystyka przygotowywana jest tylko w momencie kierowania odpadów do składowania na składowisko odpadów.. Zgodnie z § 3.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186 poz.1553) podstawowa charakterystyka sporządzana jest przez wytwórcę lub posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami.PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW (Wzór opracowany na podstawie art. 110 -112 ustawy z dnia 14.12.2012r.. poz. 1277 z późn.. oraz kart podstawowej charakterystyki odpadów o kodzie: - 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, - 17 01 02 - gruz ceglany,Art.. Kod, rodzaj odpadu zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 wrze śnia 2001r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112,poz.1206) Podstawowa charakterystyka odpadów 3.1.. W GORZOWIE WLKP.. Test wymywania przeprowadzono przy stosunku cieczy do fazy stałej.. do Podstawowej charakterystyki odpadu.. a) nazw ę, siedzib ę i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kieruj ącego odpady na składowisko odpadów Wytwórc ą/Posiadaczem* odpadów jest:Podstawowa charakterystyka 1 Nazwa, siedziba i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kieruj ącego odpady na składowisko odpadów 2 Kod odpadu zgodnie z Rozp..

Nazwa, siedziba i adres wytwórcy/posiadacza odpadów 2.

Podstawową charakterystykę odpadów sporządza wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami, kierujący odpady do składowania na składowisko odpadów, a w przypadku odpadów komunalnych - podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW.. załącznik .. Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 122, poz. 1206) 3 Syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzgl ędniaj ący podstawowe17 04 02: Aluminium: 739: 17 04 03: Ołów: 740: 17 04 04: Cynk: 741: 17 04 05: Żelazo i stal: 742: 17 04 06: Cyna: 743: 17 04 07: Mieszaniny metali: 744: 17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi: 745: 17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne: 746: 17 04 11: Kable inne .17 04 05 Żelazo i stal metali, kable.. Nazwa, siedziba i adres wytwórcy/posiadacza odpadów 2.. Opis procesu wytwarzania odpadu uwzględniający źródło powstawania i wyszczególnienie co stanowi wytworzony odpad (podstawowe użyte surowce i wytworzone produkty) 4.Zgodnie z Ustawą o odpdach Art. 113 ust..

5 testom zgodności NIE poddaje się odpadów, o których mowa w art. 110 ust.

ALS Environmental przeprowadza badania kryteriów przyjmowania odpadów (WAC) poprzez symulację wymywania zanieczyszczeń z odpadów przy pomocy wody deszczowej wg EN 12 457.17 04 01: Miedź, brąz, mosiądz: 17 04 02: Aluminium: 17 04 03: Ołów: 17 04 04: Cynk: 17 04 05: Żelazo i stal: 17 04 06: Cyna: 17 04 07: Mieszaniny metali: 17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi: 17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne: 17 04 11: Kable inne niż .Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553) od kilku dni obowiązuje wymóg przekazywania zarządzającemu składowiskiem "podstawowej charakterystyki odpadu" oraz "testów zgodności" przed umieszczeniem odpadu na .Podstawową charakterystykę odpadów sporządza wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie nimi.. Wykaz odpadów obojętnych, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań, o których mowa w art. 110 ust.. zm.).oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015r.. , są to kody: 10 11 03, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02, 17 05 04, 19 12 05 .14 października 2020 (aktualizacja) Katalog odpadów obowiązujący w 2020 roku.. Szkło .. Posiadacz odpadów, który łącznie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz .- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, - 17 03 80 -odpadowa papa.. Kielce, 24.09.2020 W ZUO w Promniku odpady przyjmowane są w dni robocze w godzinach 6:00 - 21:00.. Łatwa wyszukiwarka kodów odpadów, oparta na nowym rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, która umożliwia szybko ustalić właściwy kod oraz rodzaj odpadów na potrzeby ewidencji odpadów.. Podstawowa charakterystyka odpadów wg ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn.. W okresie zimowym odpady kierowane na składowisko przyjmowane są od godziny 8:00 do 16:00. zm.) w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu przekazujemy wymagane informacje.. - CHRÓŚCIKU, UL.MAŁYSZYŃSKA 180 A Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby wypełnia wytwórca lub posiadacz odpadów B Rodzaj odpadów kod odpadów: nazwa odpadów:1553 z pó źn.. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady przyjmowania odpadów do składowania .. 19 06 04, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 09: parametr: dopuszczalne graniczne wartości: DOC 800 mg/kg suchej masy TDS 60 000 mg/kg suchej masy .Podstawowa charakterystyka odpadów (wg Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r;) 1. wątek zamknięty.Podstawowa charakterystyka odpadów (wg Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r;) 1.. 10 l/kg.Podstawowa charakterystyka dla odpadów wytwarzanych regularnie zawiera informacje, o których mowa w § 3, oraz wskazanie: .. 17 02 02 ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt