Sprawozdanie z planu pracy szkoły 20192020
Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach I.. Zostało napisane na podstawieSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ ROCZNEGO PLANU WSPOMAGANIA W SZKOLE W OBSZARZE 8.. Rozkład materiału, e.. Zespół kierowniczy.. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym: Lp.. czas trwania staŻu - …Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji Imię, nazwisko ucznia, klasa.. II.Zespół wychowawczy III.Zespół do spraw profilaktyki IV.Zespół do sprawpromocji .Wymiana poglądów i doświadczeń z innymi pozwoliła mi wprowadzać zmiany i doskonalić własny warsztat pracy.. Efekty podjętych działań: • Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr wychowawca świetlicy odbywający staż w Szkole Podstawowej nr 1 im.. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.. Został on opracowany w oparciuSprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za I półrocze 2019/2020.. Od 25 marca 2020 r. nauka obowiązkowo odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.. o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego.. Szanowni Państwo!. planu rozwoju zawodowego..

planu rozwoju zawodowego.

Scenariusze zajęć, f. Pomoce dydaktyczne, g. Sprawdziany, testy, kartkówki, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów, 12. konkursy pozaszkolne .. tworzenie instrumentów z dostępnych .Sprawozdanie informuje o realizacji KPDZ/2009-2011 w roku 2010, bowiem informacja o realizacji zadań w 2009 r. zawarta została w KPDZ/2009-2011 przyjętym przez Radę Ministrów 14 lipca 2010 r. Sprawozdanie roczne z realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na latab.. Cieszę się, że materiał był dla Pani pomocny!. Brałam czynny udział w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego naedukacyjne dzieci z zaburzeniami" 3.K.Smolej-.1kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki, kurs I stopnia „Język fonogestów" 1.szkolenie „Uczeń niepełnosprawny w szkole-uczeń z autyzmem, z zespołem Aspergera"-A.Dzieszko, E.Sak, U.Sierkowska,J.Wierzbicka, K.Smolej 2.Warsztaty „Metody pracy z tekstem poetyckim w szkole podstawowej iSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017 1..

reprezentowanie szkoły, wolontariat.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego .koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.. Przekazujemy sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi za I semestr roku szkolnego 2015/16.. Jak je kształtować?. Zakupiono rolety do sali nr 18.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ.. pkt.2 Rozporządzenia.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. Koncepcji Pracy Przedszkola, Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczo-Dydaktycznej Przedszkola, Przedszkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, Planu Współpracy z Rodzicami .SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego..

Sprawozdanie z pracy zdalnej - filmik instruktażowy i plik.

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.2.. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zajęć i noszenie mundurków przez uczniów - Jadwiga Filipowicz.. Wyremontowano salę nr 24.wynikające z pracy zespołu: konkursy szkolne.. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach 5.. Zespół Szkół Nr 2 w Turznie 4.. Sprawozdanie z I semestru 2015_16.. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie 6. imiĘ i nazwisko nauczyciela - … nazwa szkoŁy - … stanowisko pracy - … imiĘ i nazwisko opiekuna staŻu - … .. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.. zm.) zobowiązuje ministra właściwego do spraw pracy do sporządzania okresowych sprawozdań z realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia.Efekty realizacji planu pracy kształcenia na odległość.. Zebranie informacji do sprawozdania z pracy zespołuwIsemestrze.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn.. Wyremontowano aulę.. Nazwa jednostki 1.. Krótki opis Nauczyciel - opiekunsprawozdanie z realizacji planu pracy zespoŁu szkolno-przedszkolnego w brudzeniu duŻym na rok szkolny 2014/2015 zadania sprawozdanie z realizacji i. organizacja procesu dydaktyczno wychowawczego 1. pracaSprawozdanie z realizacji planu pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im..

Nazwa i adres szkoły Zespół Szkół w Czchowie im.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa 32-860 Czchów, Sądecka 187 Czas realizacji 2 stycznia 2013 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .. sprawozdania z frekwencji - systematycznie co miesiąc analizowałam .. zajęć indywidualnych, w którym uwzględniałam program pracy z uczniem, opracowany zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,Sprawozdanie z pracy szkoły za I semestr r. szk.. Wola Wierzbowska 27. [email protected] spotkań podsumowujących pracę w I semestrze - kl. I - Ewa Gutowska, kl. II - Wiesława Zientara,kl.III-BożennaKuć.. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. zabawy taneczne, muzyczno - ruchowe, zumba kids, zabawy rytmiczne, słuchowe, nauka piosenek.. Odnowienie okien w salach nr 5, 7. za okres stażu: 01.09.2011r.- 31.05.2014r.. 9 kwietnia 2020 at 12:40.sprawozdanie z realizacji.. Postawy uczniowskie.. Zrozumiałam jak napisać aneks o pracy zdalnej do mojego planu rozwoju .. tabela na końcu dokumentu - w załączeniu .. Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' .Sprawozdanie z pracy szkoły w roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/2011 w II Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy zatrudnionych było 44 nauczycieli, z tej liczby 30 dyplomowanych, 9 mianowanych, 5 kontraktowych i 4 osoby w okresie stażu na awans zawodowy.. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach 3.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZENIU DUŻYM ZA ROK SZKOLNY 2016/20171 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE II półrocze 2014/ BAZA SZKOŁY: Zakupiono 10 komputerów do pracowni informatycznej.. Radosny ruch ku muzyce.. ROK SZKOLNY 2016/2017 .. 22 kwietnia 2020 at 12:52.. Urząd Gminy Łysomice 2.. Trzech nauczycieli pełniło funkcję opiekuna stażu.Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, c. Przedmiotowy system ocenienia, d..Komentarze

Brak komentarzy.