Termin odpowiedzi na interpelację radnego
Radny otrzymał odpowiedź po 39 dniachZgłoszenie przez radnego interpelacji czy zapytania to bardzo istotne uprawnienie przy wykonywaniu mandatu radnego.. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania, prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie.Radny Radosław Przybylski, 30. maja br. złożył interpelację.. Wójt, Burmistrz, Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania, prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie.Odpowiedź na interpelację nr 192 poseł Niemczyk z 15.01.2016; Odpowiedź na interpelację nr 276 posła Lassoty z 13.01.2016; Odpowiedź na interpelację nr 338 .Regulaminowy termin udzielenia odpowiedzi na interpelację poselską to 21 dni, ale gdy interpelacja opozycyjnego posła zatrąca o tematykę dla rządu niewygodną - na odpowiedź trzeba czekać nawet ponad 300 dni.. interwencji w sprawie wjazdu/wyjazdu od strony Stargardu do Szczecin Wielgowo: Interpelacja: 2020/06/19: Pawlicki Marcin 2020/06/26: 1514: Dot.. Natomiast podpunkt 6 tego artykułu .Interpelacje 2016. odpowiedzi na interpelację nr 1498, pismo znak: WGK- II.0003.787.2020.AG: Interpelacja: 2020/06/22: Lewandowski Roman 2020/07/07: 1515: Dot..

Zapytaliśmy radnego, czy to pierwsza taka sytuacja.

"tarczy antykryzysowej".Ogłoszenie UMIG Olkusz W odpowiedzi na interpelację radnych Pana Łukasza Kmity, Pana Przemysława Kwiatkowskiego i Pana Zbigniewa Stacha z dnia 30 lipca 2020 r. wyjaśniam, co następuje: IOd doświadczonego samorządowca - a za takiego .Na interpelację odpowiedź musi być udzielona w określonym terminie (21 dni); jest możliwe przeprowadzenie nad nią debaty parlamentarnej.. Zły przykład idzie z góry.ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ RADNEGO ADAMA ZAMORY.. Interpelacja radnego - przysługuje od 1 stycznia 2018 r. na mocy art 24 ust.. udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji Radny Łukasz Stencel nawiązał do odpowiedzi jaką uzyskał na interpelację dot.. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.. 3 2037.2017 października Łukasz Stencel 26 2017 r. Dot.. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście.. BRM.0003.18.2016 - zapytania radnego Zygmunta Majchrzaka związane z zapowiadaną reformą oświaty.. zapytanie; odpowiedź; BRM.0003.17.2016 - interpelacja radnej Wandy Konys w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego..

Tymczasem jedna trzecia lutego za nami, a odpowiedzi jak nie było, tak nie ma.

Dotyczyła problemów z zaopatrzeniem miasta w gaz.. Niepodległości.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi.. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.Zatem odpowiedź na niego powinna się ukazać najpóźniej 21 stycznia.. Obecnie przepisy w tym zakresie dopuszczają tylko odpowiedź pisemną w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia interpelacji lub zapytania radnego.Czego dotyczył spór.. Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.Co istotne, interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi.. dodano: 2019-10-10, wprowadził: Martyna Kyc-Kręciwilk, czytano: 181 razy, przeczytaj artyku .Odpowiedź jest następująca; jest na etapie aktualizacji fiszki projektowej w związku z naborem przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020..

Burmistrz udziela pisemnej odpowiedzi na interpelacj ę w terminie 21 dni od daty jej zło ...12.

znaku zakazu zatrzymywania B-36 na skrzyżowaniu ul. Wileńskiej i ul. Śniadeckiego.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi.. 13.Maksymalny termin udzielenia odpowiedzi na interpelację/zapytanie (nie później niż 14 dni od dnia złożenia interpelacji/ zapytania) Odpowiedź na interpelację / zapytanie.. Publikowaliśmy ją >>> tutaj.. Wójt, Burmistrz, Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.. - Do tej pory, odpowiedzi na ponad 20 moich interpelacji były udzielone przez prezydenta Olsztyna w ustawowym terminie 14 dni.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi..

Interpelacja radnego - przysługuje od 1 stycznia 2018 r. na mocy art 24 ust.

Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz .Odpowiedzi i terminy .. Składaj ąc interpelacj ę radny okre śla form ę odpowiedzi: 1) ustn ą w czasie sesji, 2) pisemn ą.. Powinny być kierowane do przewodniczącego rady, a nie bezpośrednio do burmistrza, zawierać pytania i dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 4.. Wprawdzie ustawy samorządowe wprost nie przewidują dla radnego żadnych indywidualnych uprawnień kontrolnych, ale niewątpliwie ustawowe uprawnienie do składania interpelacji i zapytań przez radnych oraz uzyskiwania odpowiedzi na nie można traktować nie tylko jako .Dot.. Jerzy Bausa: interpelacja: .. Pobierz dane XML Interpelacje i zapytania Radnych Drukuj informacj .Czy odpowiedź udzielona w terminie: Nie W odpowiedzi na interpelację nr 1759 informuję, że w ramach prowadzonych aktualnie prac przewidywane są do wprowadzenia w najbliższych miesiącach zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tych rejonach miasta, które wskazuje Pan w interpelacji.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi.. Burmistrz udziela odpowiedzi ustnej na najbli ższej sesji wówczas, gdy wpłynie do Przewodnicz ącego co najmniej 7 dni przed jej terminem.. Art.24 podpunkt 3 mówi, że interpelacje składa się do wójta, prezydenta itd.. Pytanie dotyczy zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, która wprowadziła między innymi zapis dotyczący składania interpelacji przez radnych.. W kwietniu 2015 r. stowarzyszenie wystąpiło do wójta gminy o udostępnienie odpowiedzi na dwie interpelacje radnego.. Zmieniły się także sposób odpowiedzi i terminy na udzielenie odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych.. Siedziba projektu będą nieruchomości na ternie SPZOZ Kraśnik położone przy AL.. W pierwszej radny zwrócił się do wójta z .Mimo że ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje burmistrza do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych w terminie 14 dni, nie zawsze ten obowiązek traktowany jest poważnie.. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje do wójta.. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.Interpelacje radnych..Komentarze

Brak komentarzy.