Omów wpływ etapów podróży kordiana na kształtowanie się światopoglądu bohatera
Dopiero , gdy Kordian zostaje odrzucony przez ukochaną kobietę i rezygnuje z samobójstwa wyrusza w podróż, by poznać odpowiedź na pytanie, kim tak naprawdę jest.• omawia wpływ etapów podróży Kordiana na kształtowanie się światopoglądu bohatera • przedstawia koncepcję bohatera romantycznego zaprezentowaną w Kordianie • interpretuje rolę Strachu i Imaginacji na podstawie analizy fragmentu sceny V aktu IIIOkazuje się, iż dama zainteresowana jest Kordianem głównie ze względu na drogocenne prezenty, jakich jej nie szczędzi.. W bohaterze dokonuje się wewnętrzna .Etapy wędrówki głównego bohatera są następujące: wyjazd z miejsc rodzinnych,pobyt w Londynie (James Park,skała Szekspira),pobyt w Rzymie )willa włoska), pobyt w Watykanie (wizyta u Papieża) oraz pobyt ma Mont Blanc.. Sięgano do kultury ludowej pozostając w opozycji do kultury dworskiej.. Czuje się osamotniony, ale jednocześnie odpowiedzialny za rodaków.. Zbyszek zgadza się na takie rozwiązanie, bo w ten sposób unika konsekwencji swych czynów.. Podróże Kordiana - opis, etapy, znaczenie - motyw wędrówki w „Kordianie" Słowackiego .. Rozważ zagadnienie w odniesieniu do wybranych tekstów literackich .. aby służąca zniknęła z życia jej syna.. Dulska była niedobrą żoną, gdyż nie szanowała męża, nie .zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla ucznia w pierwszej ławce w rzędzie od okna..

Celam jego podróży było poznanie i ocenienie świata oraz siebie samego.

Znajdując się na najwyższym szczycie Alp, Kordian rozprawia się z dotychczasowym życiem.. 2.Zaprezentuje etapy podróży Kordiana i omów ich wpływ na kształtowanie się światopoglądu bohatera (akt II) 3.Scharakteryzuj głównego bohatera na podstawie sc.Podróż Kordiana po Europie - symbolika: Życie wykreowanego przez Słowackiego bohatera było z początku puste i pozbawione jakiegokolwiek działania.. Pierwszym miejscem,w którym się zatrzymał był Londyn.To tam po raz pierwszy jego marzenia .Kordian w swym działaniu nie może liczyć nawet na papieża, który proponuje aby Polacy poddali się woli cara.. Na skutek tego wykształciła się kultura mieszczańska, która miała decydujący wpływ na kulturę całego XIX wieku.• omawia wpływ etapów podróży Kordiana na kształtowanie się światopoglądu bohatera • przedstawia koncepcję bohatera romantycznego zaprezentowaną w Kordianie • interpretuje rolę Strachu i Imaginacji na podstawie analizy fragmentu sceny V aktu III • analizuje sposób tworzenia napięcia w prezentowanej scenieKorzystny i destrukcyjny wpływ rodziny na postępowanie bohatera.. Wędrówka Kordiana rozpoczyna się od 1828 roku.. Romantyzm wprowadzenie do epoki 3.1 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy drugiej Technikum Geodezyjnego Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Uczeń: Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą oraz: Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną oraz: Uczeń .a) przemiana Kordiana, bohatera utworu J. Słowackiego (Przemiana Kordiana - bohatera utowu J. Słowackiego wydaje się być najbardziej odpowiednią do tematu prezentacji, jednak to własnie w tej przemiania osobowość i charakter bohatera prawie nie ulegają zmianie, zmienia się natomiast cel życia - mający genezę w sytuacji .Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 2 część 1 Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Ponad słowami w pierwszym semestrze klasy 2..

Gdy dowiaduje się, że przegrał on diamenty, kochanka odrzuca bohatera.

], Kordian • podaje najważniejsze wydarzenia w biografii Juliusza Słowackiego • wymienia i charakteryzuje omawiane utwory poety • wskazuje kluczowe tematy i motywy w twórczości Słowackiego • omawia znaczenie twórczości Juliusza Słowackiego w rozwoju literatury polskiej • wypowiada się na temat poglądów poety o Polsce i .bohatera w postaci Kordiana • wyjaśnia znaczenie opowieści Grzegorza • przytacza argumenty przeciwników oraz zwolenników zamachu na cara • wymienia cechy dramatu romantycznego na podstawie Kordiana powstania listopadowego • omawia wpływ etapów podróży Kordiana na kształtowanie się światopoglądu bohaterajego wpływ na kształtowanie się nowej epoki • opisuje specyfikę życia codziennego w romantyzmie • charakteryzuje zjawisko dandyzmu Filozofia w epoce ducha • wyjaśnia pojęcia subiektywizm, idealizm, teza, antyteza, synteza • wskazuje filozofa, którego poglądy są reprezentatywne dla epoki • wyjaśniaKordiana na decyzję spiskowych w kontekście jego monologu wygłoszonego na górze Mont Blanc • analizuje Przygotowanie w kontekście historii powstania listopadowego • omawia wpływ etapów podróży Kordiana na kształtowanie się światopoglądu bohatera • przedstawia koncepcję bohatera romantycznego zaprezentowaną w Kordianie .Kordiana na decyzję spiskowych w kontekście jego monologu wygłoszonego na górze Mont Blanc • analizuje Przygotowanie w kontekście historii powstania listopadowego • omawia wpływ etapów podróży Kordiana na kształtowanie się światopoglądu bohatera • interpretuje rolę Strachu i Imaginacji na podstawie analizy fragmentu sceny V .• wypowiada się na temat życia i twórczości George'a Byrona • wypowiada się na temat wydarzeń historycznych, które miały wpływ na kształtowanie się nowej epoki • przedstawia postać Napoleona i jego wpływ na kształtowanie się nowej epoki • opisuje specyfikę życia codziennego w romantyzmie • charakteryzuje zjawisko1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 2 część 1 Kl II LO Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania wykraczające (ocena celująca) 1. i 2..

... Z kolei brak zrozumienia, z jakim spotyka się Kordian, zdaje się po części przybliżać sytuację ludzi ...Motyw podróży w dramacie Juliusza Słowackiego pt.: „ Kordian" jest bardzo istotny.

Podczas wizyty w kolejnych krajach Europy buduje się światopogląd Kordiana, bohater uczy się życia.. Oryginalność, nieprzeciętność, indywidualizm w zderzeniu z rzeczywistością.. Pamiętnikarz jako narrator i bohater swojego dzieła.. Bohatera odnajdujemy w parku w pobliżu pałacu św. Jakuba.W postawie bohatera można odnależć oznaki tak zwanej choroby wieku, charakteryzującej się poczuciem bezsensu życia, bezcelowości wszelkich aktywnych działań, uczuciem nudy i pustki egzystencjalnej co prowadzi Kordiana do .2.Zaprezentuje etapy podróży Kordiana i omów ich wpływ na kształtowanie się światopoglądu bohatera (akt II .Etapy wędrówki głównego bohatera są następujące: wyjazd z miejsc rodzinnych,pobyt w Londynie (James Park,skała Szekspira),pobyt w Rzymie )willa włoska), pobyt w Watykanie (wizyta u Papieża) oraz pobyt ma Mont Blanc.. Na postawę życiową bohatera miały wpływ przede wszystkim współczesne wydarzenia historyczne, między innymi ogarniające Polskę powstanie listopadowe.• wypowiada się na temat życia i twórczości George'a Byrona • wypowiada się na temat wydarzeń historycznych, które miały wpływ na kształtowanie się nowej epoki • przedstawia postać Napoleona i jego wpływ na kształtowanie się nowej epoki • opisuje specyfikę życia codziennego w romantyzmie • charakteryzuje zjawisko• wypowiada się na temat fundamentalnej roli starożytności klasycznej w historii kultury europejskiej • wyjaśnia, kim był Perykles i odnosi tę postać do złotego wieku w kulturze greckiej • przedstawia znaczenie prawa rzymskiego dla rozwoju późniejszych kodyfikacji prawnychOmów wpływ domu rodzinnego na kształtowanie się postaw moralnych wybranych bohaterów literackich..

Uczeń będąc blisko nauczyciela (od 0,5 do 1.5 m), którego twarz jest dobrze o• „Kordian", Juliusz Słowacki - autor opisał dorastanie piętnastoletniego młodzieńca, kształtowanie się jego poglądów, poszukiwanie miejsca w świecie.

Wymagania dostosowano do sześciostopniowej .Na pierwszy plan wysunęły się postawy konserwatywno-religijne, zachowawczo-narodowe lub liberalno-rewolucyjne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt