Sprawozdanie ze współpracy z rodzicami i półrocze
Zaangażowano rodziców m.in. do prac nad zmianami w regulaminie oceniania zachowania uczniów poprzez sporządzenie listy propozycji rodziców i zaproszono ich na spotkanie z Dyrektorem szkoły.1.. Zapoznanie na pierwszym zebraniu z rodzicami ze Statutem Szkoły, Koncepcją Pracy Szkoły, Programem .. Spotkanie z wychowawcą podsumowujące I półrocze.. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery.. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów.Pierwszego dnia odbył się kiermasz ciast, które upiekli chętni uczniowie poszczególnych klas wraz z rodzicami.. Pieniądze te przeznaczam na bieżące potrzeby biblioteki szkolnej.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Prowadzono dziennik biblioteczny.. Przedstawienie oceny opisowej w klasach I-III, ocen naSprawozdanie z działalności przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 Drukuj .. we współpracy z rodzicami .. JANA BRZECHWY W BORKOWIE ..

Od lat pracuję z dziećmi i dzielę się wiedzą z rodzicami i nauczycielami.

posiłków, po powrocie ze spacerów, po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych, mycia zębów po śniadaniu.. Poczucie przynależności do społeczności szkolnej oraz zaangażowania w życie dziecka.. Organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagogiem .Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami.. Ze sprzedaży ciast pozyskaliśmy 438 zł.. Różnymi dostępnymi metodami należy budować dobrą relację z rodzicami.Współpraca z policją w celu prowadzenia programu „Przyjaciele Gryfusia" dla uczniów klas I - III, spotkań z dzielnicowym dla uczniów klas IV - VI na temat konsekwencji uchylania się od obowiązku szkolnego.. Podczas spożywania posiłków zachowują się kulturalnie, uczą .. 5.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU ZA OKRES I PÓŁROCZA Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Równa Imię i nazwisko opiekuna stażu: Bernadeta Skwierawska Miejsce pracy: PRZEDSZKOLE nr.. W bieżącym roku szkolnym funkcjonowały 3 grupy przedszkolne: Grupa latków liczyła 27 dzieci Grupa .Sprawozdanie z pracy przedszkola - pierwsze półrocze roku szkolnego 2014/2015 Drodzy rodzice przed nami ferie zimowe, odpowiedni czas, aby opisać w kilku słowach jak udało się nam wykorzystać czas półrocznego pobytu Państwa dzieci w naszym przedszkolu..

Określanie kierunków współpracy w zakresie wspomagania dziecka, rodziców.

Sprawozdanie ze współpracy z rodzicami i środowiskiem I półrocze 2017 W pierwszym półroczu współpraca z rodzicami układała się pomyślnie.. Opracowano regulamin biblioteki uwzględniając nowe przepisy.. 23 Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Katarzyna Sopek Czas trwania stażu od: 01.09.2012 - 31.05.2015 §7 ust.. Dbano o estetykę pomieszczenia.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. rewalidacyjne z uczniem ze spektrum autyzmu: „Rozmawiamy o emocjach".. Informacja o współpracy z rodzicami (sposoby pozyskiwania i gromadzenia informacji i oczekiwań rodziców względem prowadzenia przez nauczyciela zajęć i dalszej pracy z dzieckiem, sposoby informowania rodziców o .diagnoza osiĄgnieĆ edukacyjnych i sprawozdanie z realizacji harmonogramu wspÓŁpracy z rodzicami i Środowiskiem w grupie 3- latkÓw ,, misie '' za rok szkolny 2008/ 2009 Kontynuując badanie osiągnięć edukacyjnych w II półroczu dzieci utrwalały wiadomości już zdobyte , poszerzyły swoją wiedzę o nowe treści a także został .1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA Z DZAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SULIKOWIE WRAZ Z WYNIKAMI I WNIOSKAMI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO za rok szkolny 2012/2013 Informacje ogólne o przedszkolu: Do przedszkola Publicznego w Sulikowie w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 79 dzieci..

Zapoznanie ze statutem placówki, ...Szybka korespondencja z rodzicami.

Spotkania informacyjne z całą grupą rodziców.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a […] Sprawozdanie ze stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA […]Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 (na podstawie art. 40 ust.. współpracy z ich rodzicami, którzy na bieżąco informowani byli telefonicznie lub pisemnie o nieobecności dziecka w szkole lub na zajęciach praktycznychwykonywanie zadań wypływających ze współpracy; Należy mieć świadomość, że nie ma uniwersalnych recept na dobre relacje nauczycieli z rodzicami..

Opracowano sprawozdanie z działalności biblioteki za I półrocze roku szkolnego 2019/20.

Przykro mi, że ma Pani problem z otworzeniem pliku.. Przed salą prowadzona była wystawka prac dzieci.FORMA WSPÓŁPRACY ZADANIA TERMIN REALIZACJI.. 2 pkt.. Grupa 5 , 6 latki.. A .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 3 Rada Rodziców, SKGW w Bukowiu, GOPS w Wilkowie, Urząd Gminy w Wilkowie, inne placówki szkolne.. Współpraca ze specjalista ds. nieletnich w sprawie naruszania zasad współżycia społecznego przez uczniów.. Wspólna organizacja wycieczek, kuligów, imprez klasowych itp. Grupa liczy 24 dzieci w tym 8 pięciolatków ( 4 chłopców i 4 dziewczynki) i 16 sześciolatków ( 10 dziewczynek i 6 chłopców).. Na większości zebrań utrzymywała się niemal 100% frekwencja.. Organizacja „kontaktów indywidualnych" z rodzicami, w celu przekazywania rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności w nabywaniu pożądanych umiejętności.. Wykonali oni twórcze, pomysłowe i pyszne ciasta oraz babeczki z motywami ulubionej postaci z bajki.. Integracja rodzica ze szkołą, klasą, wychowawcą.. Jest to grupa bardzo żywa i absorbująca.Odradzam zapoznawanie rodziców ze wszystkimi kompetencjami Rady Rodziców - zapoznamy z nimi tych, którzy się zgłoszą.. 4.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Współpraca z pedagogiem szkolnym Wspólne rozwiązywanie problemów z nauką,1.. Idea wiodąca programu innowacyjnego Współpraca z rodzicami Ideą wiodącą programu Współpraca z rodzicami jest współpraca nauczyciela z rodzicami, a w efekcie tego równomierny rozwój psychiczny, fizyczny i duchowy dziecka; ukształtowanie człowieka edukabilnego, twórczego, samodzielnego oraz potrafiącego pracować w grupie czy zespole.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2009/ 2010.. W ramach współpracy z rodzicami w miesiącu wrześniu zorganizowano zebranie na którymPrzeprowadzono rozmowy z dziećmi i rodzicami, a także włączono ich do współpracy ze szkołą w celu tworzenia wspólnej linii wychowawczej.. nauczycieli i rodziców.. rok szkolny 2010/2011.. A słowem wstępu możemy zaznaczyć, że zadaniem Rady Rodziców w naszym przedszkolu jest decydowanie o rozplanowaniu pieniędzy z komitetu rodzicielskiego, współdecydowanie o wszystkich sprawach związanych z .Sprawozdanie z pracy zdalnej - filmik instruktażowy i plik .. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji .Małgorzata Bucior Przedszkole Miejskie Nr 2 Zamość Sprawozdanie z II półrocza pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie dzieci czteroletnich Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie podejmowały nowe wyzwania.. 21 Statutu ZPS w Szerzawach) 1.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO - DYDAKTYCZNEJ.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 31 ust.. Ze względu na ogrom osób, które po niego sięgają, nie mam możliwości bezpośredniej wysyłki drogą mailową.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Współpraca ta owocuje licznymi akcjami wspierającymi działalność wychowawczo-profilaktyczną szkoły.. Działalność gospodarcza: Utrzymywano czystość, ład i porządek na półkach i w gablotach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt