Sprawozdanie nauczyciela stażysty
Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Sprawozdanie z realizacji PRZ nauczyciela stażysty.. Nauczane przedmioty:biologia, chemia, matematyka, fizyka .. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .Przełożony ocenia sposoby i metody jego pracy, a także zgodność jego osiągnięć w odniesieniu do zapisów zawartych w planie rozwoju zawodowego tegoż nauczyciela stażysty.. 2 Imię i nazwisko : Stanowisko: Nauczyciel wspomagający Nazwa placówki : Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: r. Data zakończenia stażu: r. Opiekun stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele .Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. sprawozdanie.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Jankowicz Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. Miejsce pracy: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Stanowisko: nauczyciel-bibliotekarz1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. Zmiany w planie rozwoju • 3..

Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Tychach ...stażysty.

Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa, szkoła podstawowa Początek stażu: wrzesień 2020.. Możesz zmienić plan rozwoju zawodowego lub opiekuna stażu1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Teczki.. Mirosława Iłowska.. Joanna Wyrostkiewicz.. Opracowanie: Anna Kiełb Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie .. Gdańsk.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.. Malbork.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Sporządzenie wniosku oraz .Jezuicka 1, 05 - 230 Kobyłka Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta Opiekun stażu: mgr Grażyna Radzio Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań..

Nauczyciel kontraktowyw przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust.

ze zm.) - rozdział 3a; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574 ze zm.)Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Siemianowice Śląskie.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu,Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 21423 razy.. Renata Piechowska.. multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Elżbieta Pyszko Stanowisko: nauczyciel religii Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Bukowsku Posiadane kwalifikacje: - Wykształcenie wyższe magisterskie z 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, sprawozdanie z realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Teczka nauczyciela stażysty ..

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu TECZKA C - dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 20012/2013.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.Nauczyciel stażysta w trakcie trwania stażu nie ma obowiązku zbierania dokumentów do tzw. Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Efekty działań: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowegoSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j.. WNIOSEK .. Może prowadzić zapiski, zbierać dokumenty, które pomogą mu w późniejszym napisaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. KoszalinNauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. 9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Okres stażu: r r. Nauczyciel: 1.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty stan prawny 1.09.2019r.. Angelika Skrzypek..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt