Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznowychowawczej za i semestr
K. Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2006/2007.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Jakie formy działań wychowawczych i opiekuńczych były podejmowane?. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Title: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Małgorzata Frąszczak Created Date: 12/19/2017 .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej Rok 2012/2013 semestr I Grupa III - 4-latki.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm wczesnodziecięcy i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.Pierwsze półrocze za nami, wszystkim dziękujemy i poprawę w niedociągnięciach obiecujemy..

nieujęte w planie pracy: Działania .

2018 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z .. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc .Title: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Nauczyciel Created Date: 1/13/2020 9:49:00 AM Other titlesDziałania wg planu pracy.. Raport z ewaluacji dotyczącej „Systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej" 2017/2018 _____ Sprawozdania za I semestr 2017/18 (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018), a w nich:Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 .. Created Date: 6/29/2010 10:15:00 AM Other titlesSPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ.. Realizacja podstawy programowej (w tym stopień opanowania przez uczniów treści z podstawy programowej, trudności, problemy): Praca z uczniami zdolnymi lub mającymi trudności .Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc doc. 5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc ..

Imię i nazwisko nauczyciela: Wychowawca klasy: Przedmiot/przedmioty nauczany.

Podsumowanie pracy biblioteki w I semestrze.. My się pani nie boimy, ale bardzo ją lubimy.Obserwując i pracując z dziećmi przez ten rok na wyróżnienie zasługuje 15 dzieci, z którymi prowadzona była praca w zespołach o różnych zdolnościach (teatralnych, matematycznych, muzycznych i plastycznych).Troszkę słabiej orientuje się w tematyce, a ich odpowiedzi są ubogie, często jednowyrazowe, to 10 dzieci.Sprawozdanie z I półrocza pracy wychowawczo-dydaktycznej (starszaki) ..

W drugim semestrze czeka nas praca niech więc każdy z ferii bezpiecznie wraca.

Klasa III B. Nasza klasa jest wspaniała, co dzień szóstka, co dzień pała.. Częstotliwość kontaktów z rodzicami, podejmowana problematyka spotkań.. 6 dzieci doszło do grupy od września 2012 r., pozostałe uczęszczają do niej drugi rok.. termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialny .. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Wychowawca: Maria Szczęch.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. (do kogo te działania były kierowane?). W roku szkolnym 2006/2007 pracowano zgodnie z planem dydaktycznowychowawczym z uwzględnieniem stopnia realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki.. Czy treści planu Pana/Pani pracy wychowawczej przewidziane na I/II semestr zostały zrealizowane?SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI.. Dziękuję za dokładne informacje.. Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa .SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W ODDZIALE VI ZA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Oddział VI liczy 30 dzieci, z których 21 stanowią sześciolatki..

Termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialny1 1 Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej z O.. nr 1 im.

Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Praca wychowawcza i opiekuńcza.. Do grupy uczęszcza też jeden czterolatek, zaś pozostałe to dzieci pięcioletnie.Title: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ghgh Last modified by: MaNiAc!. (16.01.2015 r.) Nauczyciele bibliotekarze podnosili swoje .. pedagogiczn ą w zakresie pracy dydaktyczno --wychowawczej" autorstwa J. Jaszczuka.Sprawozdanie z pracy koordynatora i zespołu do spraw bezpieczeństwa - 2017/2018 .. Dlatego też w swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej stwarzałyśmy sytuację pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji, uczuć poprzez różne formy ekspresji słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej z .sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktyczno opiekuŃczej za rok szkolny 2014/2015 grupa 3,4 latki We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. nauczyciele wspomagający Uwagi o realizacji (cele, dla kogo) krótki opis Efekty Wnioski, uwagi Inne inicjatywy i zrealizowane działania .. Wychowawczynie: Barbara Golian, Sylwia Wyszomirska Grupa „Muchomorki" liczy 24 dzieci: 13 dziewczynek i 11 chłopców.. Termin składania sprawozdań upływa 12.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. SPRAWOZDANIE z WYPADKOWOŚCI UCZNIÓW i PRACOWNIKÓW - 2017/2018 .. Opublikowano: 31 stycznia 2019 roku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt