Fale elektromagnetyczne prezentacja
Linie obu sprzężonych pól są do siebie prostopadłe.. Fale elektromagnetyczne zatem w przeciwieństwie do fal mechanicznych nie potrzebują do .176 Fale elektromagnetyczne Rysunek 7.1: Rysunek 7.2: W celu wykazania, że prawo Amp`ere'a w dotychczasowej postaci nie jest słuszne w przypadku zmiennego natężenia prądu I rozważymy przy- padek ładowania kondensatora w obwodzie pokazanym na rysunku 7.2.Przykładem fal elektromagnetycznych mogą być: 1. fale radiowe (dzielą się ze względu na długość fali, na: ultrakrótkie i krótkie, średnie i długie) 2. mikrofale (mikrofale z górnego zakresu mogą powstawać w elektronicznych układach drgających podobnie jak fale radiowe i dlatego dość często zalicza się je do fal radiowych.). Ponadto mają bardzo szeroki zakres częstotliwości i długości.. autor prezentacji: Marta Lewandowska.. Są również prostopadłe do kierunku propagacji fali.. W fali niespolaryzowanej, kierunek drgań pola .Fale radiowe to jednak tylko niewielki wycinek całej menażerii fal elektromagnetycznych używanych przez człowieka.. Fala elm obejmuje zakres od 10-16 do 106 m, ale tylko niewielki fragment tego Fale te przenoszą energię.Fale elektromagnetyczne ROZWIŃ To trzy przykłady fal elektromagnetycznych, które są dla nas podstawowym źródłem informacji o świecie: tym najbliższym (dzięki światłu widzialnemu widzimy obraz otaczających nas przedmiotów), ale też tym oddalonym od nas o miliardy kilometrów.Fala elektromagnetyczna jest falą płaską, poprzeczną, rozchodzącą się prostopadle do drgań pól elektrycznego i magnetycznego Falę elektromagnetyczną można spolaryzować..

Fale elektromagnetyczne .

Ich prędkość w próżni oznaczana jest symbolem c i wynosi ok. 300 000 km/s = 3 × 10 8 m/s (ściślej: 2,997× 10 8 m/s) .. Kiedy umieścimy w jakimś miejscu ładunek elektryczny dodatni lub ujemny, w przestrzeni wokół niego pojawią się siły działające na inne ładunki; wystąpi na przykład zjawisko polaryzacji (rozsunięcia ładunków elektrycznych w przewodniku).Prędkość fali elektromagnetycznej W przeciwieństwie do fal mechanicznych, fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się w próżni.. Trudno sobie wyobrazić obecnie życie bez tych wszystkich urządzeń, które uważamy za oczywiste i naturalne, a ich niezbędność zauważamy, gdy w naszym mieszkaniu zabraknie prądu.Widmo fal elektromagnetycznych nie ma granicy - ani dla fal długich, ani dla fal krótkich.. Źródłem promieniowania gamma inaczej zwanego promieniowaniem przenikliwym są procesy zachodzące w jądrze atomowym (np. rozpad pierwiastków promieniotwórczych zawartych w skorupie ziemskiej lub reakcje jądrowe) oraz promieniowanie kosmiczne powstające podczas procesów jądrowych zachodzących w gwiazdach i galaktykach.1.. 3.Fale Elektromagnetyczne Wszystkie fale przekazują energię bez wywoływania trwałych zmian w ośrodku, przez który przechodzą.. Na częstotliwość fal radiowych ma wpływ przyłożone pole dlatego fale te generuje się raczej w postaci regularnego strumienia, niż losowo.Fale elektromagnetyczne mogą się rozchodzić w każdym ośrodku, także w próżni..

• W polu elektromagnetycznym przemieszczają się jego wzbudzenia - fale elektromagnetyczne.

Prędkość fal elektromagnetycznych jest bardzo duża, w próżni wynosi ok. 300000 km/s.. W różnych opracowaniach spotyka się różne zakresy promieniowania uznawanego za promieniowanie mikrofalowe, przykładowo od 1 mm(częstotliwość 300 GHz) do 30 cm (1 GHz)[1], częstotliwość = 3·109 ÷ 3·1012 Hz, a długości λ .Widmo fal elektromagnetycznych.. Rozróżnia się dwa rodzaje fal: mechaniczne, np. światło.Opis fali elektromagnetycznej Falę elektromagnetyczną rozchodzącą się w kierunku osi x, można opisać: E = Emsin(wt- kx) B = Bmsin(wt- kx) Em, Bm - amplitudy k - liczba falowa - częstość kołowa Polaryzacja W fali spolaryzowanej liniowo, pole elektryczne drga w jednej płaszczyźnie.. Może powodować nieprawidłowości w działaniu takich układów jak: układ nerwowy, hormonalny, narzędzia zmysłów, a także na układ rozrodczy i krwionośny.Zasadniczą cechą fal elektromagnetycznych jest to, że rozchodzą się one w próżni i nie potrzebują do tego materialnego ośrodka..

Jednym z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego jest światło widzialne, a ...zastosowania fal elektromagnetycznych.

Okazuje się jednak, że pewne właściwości promieniowania elektromagnetycznego, związane głównie ze sposobem oddziaływania z materią, zależą bardzo mocno od długości .• Pole elektromagnetyczne to jeden z fundamentalnych elementów świata przyrody.. Fala ulega zjawisku dyfrakcji i interferencji.. Współczesny świat nie mógłby się bez nich obejść.. Do fal mechanicznych zaliczamy m.in. fale dźwiękowe (akustyczne), fale morskie czy fale sejsmiczne tj. fale rozchodzące się w Ziemi.Mikrofale - rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych.. PoprzedniZastosowanie fal elektromagnetycznych Promieniowanie o małej częstotliwości elektroakustyka, energetyka, telefonia Fale radiowe: Promieniowanie podczerowne radio .Title: Fale elektromagnetyczne Author: czytelnik2 Created Date: 4/22/2013 9:24:23 AMSą to fale elektromagnetyczne o długości krótszej od 10-10 m.. Kiedy umieścimy w jakimś miejscu ładunek elektryczny dodatni lub ujemny, w przestrzeni wokół niego pojawią się siły działające na inne ładunki; wystąpi na przykład zjawisko polaryzacji (rozsunięcia ładunków elektrycznych w przewodniku).1.. Służą one do bezbolesnej diagnostyki pacjentów (np. przy złamaniach), leczenia nowotworów, podgrzewania potraw, sterylizacji sprzętu medycznego oraz do codziennej .Fale mechaniczne i elektromagnetyczne..

Jest ona niezależna od częstotliwości fali.Pole elektromagnetyczne wpływa negatywnie na organizm człowieka, na przebieg procesów zachodzących w jego ciele.

Z drugiej strony, w promieniowaniu kosmicznym .Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) - rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.. Składowa elektryczna i magnetyczna fali indukują się wzajemnie - zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne.Widmo fal elektromagnetycznych Pasmo zęstotliwość fali ługość fali Energia pojedynczego kwantu promieniowania (fotonu) Fale radiowe do 300 MHz powyżej 1 m poniżej 1.24 μeV Mikrofale od 300 MHz do 300 GHz od 1 m do 1 mm od 1.24 μe do 1.24 me odczerwień od 300 GHz do 400 THz od 1mm do 780 nm od 1.24 meV do 1.6 eVFale radiowe są wytwarzane, kiedy wolne elektrony zaczynają oscylować (czyli są przyspieszane) w wyniku oddziaływania z polem elektromagnetycznym i są długości od kilometrów do ok. 30 cm.. Określenia fala bieżąca używa się dla podkreślenia faktu, że energia przemieszcza się od źródła do otoczenia.. Ze względu na sposób rozchodzenia (rozprzestrzeniania się) fali, wyróżniamy: fale mechaniczne - fale, które napotykamy (i zarazem doświadczamy) każdego dnia.. Fale elektromagnetyczne - zaburzenie pola elektromagnetycznego, rozchodzące się w przestrzeni, nazywane inaczej promieniowaniem elektromagnetycznym.Istnieją różne rodzaje fal elektromagnetycznych i tylko niektóre z nich są przez nas dostrzegalne, jednak promieniowanie tego typu otacza nas zewsząd.. W zależności od swojej długości, fale elektromagnetyczne .A więc fale elektromagnetyczne można zdefiniować jako rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pól elektrycznego i magnetycznego.. Odkrywamy, z jednej strony widma, fale coraz dłuższe, np. ostatnio wykryto fale o częstotliwości 10-2 Hz i długości wynoszącej około 5000 promieni Ziemi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt