Wartości niematerialne i prawne po angielsku
bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. M. Wieczorek - Fronia, J. Zubrzycki, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, Unimex Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2011 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowościMateriały KSR Nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" 20171106 _KSR _nr _1 _nowelizacja.pdf 1.02MB KSR Nr 2 "Podatek dochodowy" 20100420 _ksr _2 _po _poprawkach _fdo _publikacji.pdf 0.65MB KSR Nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" 20180727 _KSR3 _aktualizacja.pdf 1.15MB KSR Nr 4 "Utrata wartości aktywów" 20120423 _KSR _4 _utrata _wartosci.pdf 0.88MB KSR Nr 5 "Leasing, najem i .Słownik Wartości niematerialne i prawne netto co oznacza.. Przepisy prawa podatkowego nakazują dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł wartości niematerialnych wprowadzono do ewidencji.Odpisy amortyzacyjne mogą natomiast być naliczane w .Przykłady użycia - "umorzenie" po angielsku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. Value of tangible and intangible assets , other than financial assets according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.Pozycja ta obejmuje zatem rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które pomniejszają kwotę wartości firmy, inne wartości niematerialne i prawne lub odliczane obowiązkowo aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, zgłaszane odpowiednio w pozycjach CA1 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 oraz 1.1.1.14.2.wartości niematerialne i prawne - tłumaczenie na angielski oraz definicja..

wartości niematerialne i prawne.

W przepisach nie ma zamkniętego katalogu tych składników majątku.. rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga .. Bez wpływu z reklam będzie to po prostu niemożliwe.. Prawa autorskie, koncesje czy prawa do znaków towarowych to tylko przykłady pozycji zaliczanych do wnip.. W zależności od rodzaju i liczby występujących w jednostce tytułów wartości niematerialnych i prawnych jednostka ma dwa rozwiązania.Bibliografia.. c) używane wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przez okres 15 lat, chyba że możliwe jest ustalenie pozostałego okresu, przez jaki składnik wartości niematerialnych i prawnych podlegać będzie ochronie prawnej lub na jaki przyznano prawo, w którym to przypadku składnik wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się .Wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, innych niż aktywa finansowe, zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE.. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.Wartości niematerialne i prawne a ich amortyzacja.. Co to jest Sprzedaż żywca rzeźnego agentom i pośrednikom - jałówek Definicja nie miały nigdy potomstwa, sprzedanych na rzeź w momencie sprawozdawczym agentom ; Co to jest Straty i różnice bilansowe nośników energii Definicja magazynowania i różnice bilansowe dla poszczególnych nośników energii..

Wartości niematerialne i prawne.

bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigationWartości niematerialne i prawne: 2: Intangible assets: 3: Długoterminowe aktywa finansowe: 3: Long-term financial assets: a: w jednostkach powiązanych: a: in related parties - udziały lub akcje - shares - inne papiery wartościowe - other securities - udzielone pożyczki - loans granted - inne długoterminowe aktywa finansowe - other long .Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat maja 03, 2013 Bilans.. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'nabycie istniejących wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 1: Purchase of intangible assets and tangible fixed assets: 2: Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne: 2: Investments in real property and intangible assets: 3: Na aktywa finansowe, w tym: 3: For financial assets, including: a) w .Wartości niematerialne i prawne, natomiast, wytrzymują wyższą rentowność z powodu takich samych czynników wyżej..

Co znaczy i jak powiedzieć "wartości niematerialne i prawne" po angielsku?

Polish Popiera umorzenie zadłużenia krajów najsłabiej rozwiniętych.Sprawdź tłumaczenia 'nabycie istniejących wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych' na język Angielski.. - intangible assetswartości niematerialne i prawne Translatica, kierunek polsko-angielski.. Często jednak pojawia się problem, które wydatki można aktywować jako składnik .Przedmiotem leasingu mogą być środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, oraz grunty (lub prawo wieczystego użytkowania gruntów).. Jeśli wartość nie zdążyła się zamortyzować, to pozostałą wartość można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.Słownik Wartości niematerialne i prawne co oznacza.. Co to jest Spożycie własne wełny owczej Definicja momencie sprawozdawczym przeznaczono na przydziały deputatowe dla pracowników (członków ; Co to jest Sprzedaż towarów handlowych w placówkach gastronomicznych Definicja zostały zakupione w celu odsprzedaży w niezmienionej postaci po ewentualnymOd 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie amortyzacji podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 10 000 zł.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 2: Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne: 3: Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych: b) w pozostałych jednostkach-zbycie aktywów finansowych-dywidendy i udziały w zyskach-spłata udzielonych pożyczek .Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych; 15) środkach trwałych - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do .nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych..

Definicja wartości niematerialnych i prawnych zawarta jest w art. 3 ust.

Dlatego prosimy - dodaj naszą domen ę, jako .c) używane wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przez okres 15 lat, chyba że możliwe jest ustalenie pozostałego okresu, przez jaki składnik wartości niematerialnych i prawnych podlegać będzie ochronie prawnej lub na jaki przyznano prawo, w którym to przypadku składnik wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się .Z definicji składnika wartości niematerialnych wynika wymóg możliwości zidentyfikowania składnika wartości niematerialnych tak, aby można było go wyraźnie odróżnić od wartości firmy.. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości.Jeżeli określona wartość niematerialna i prawna nie jest już potrzeba, bo np. kupiono inne oprogramowanie albo licencję, należy dokonać likwidacji tej wartości.. W rozumieniu ustawy o rachunkowości do tych składników aktywów należy zaliczyć nabyte prawa majątkowe, wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.. wartości niematerialne i prawne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt