Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego 2019 matematyka
Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa, szkoła podstawowa Początek stażu: wrzesień 2020.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. Okres trwania stażu: 01.09.2016 r. - 03.07.2019 r. Wstęp: .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 26 września 2016 roku.. Plan rozwoju zawodowego .. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.. Powodzenia 🙂SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie z całego stażu (2 lata i 9 miesięcy) na stopień nauczyciela mianowanego.. KrempachyKatalog-> Dla nauczyciela-> Matematyka-> Sprawozdania.. 2. pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkołyOto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli..

Moje sprawozdanie ze stażu odnosi się do starych wymagań (5 wymagań).

Opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 UST.2 PKT 4b Grażyna Kubiak; CZĄSTKOWE SPRAZWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO za okres 01.09.2014 r. - 31.08.2016 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Beata Zofia Czajkowska _____ Okres stażu: 1 IX 2016 r. - 31 V 2019 r. _____ Stanowisko: NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NAUCZYCIEL PRZYRODY Wstęp Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego, postanowiłam ubiegać się .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaNAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Goliat Imię i nazwisko opiekuna stażu: Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Miejsce pracy: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lubochni Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego Czas trwania stażu: 01.09.2016 .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

... •2 lata i 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego jest odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, uzyskanie po zakończeniu stażu pozytywnej oceny dorobku .Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów.. Czaplinek.. w Szkole Podstawowej….. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. .mgr Krzysztof Krauza - nauczyciel mianowany Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju str. 2 § 8. ust.. Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego 2016/2017 .. Mirosława Iłowska.. w Zespole Szkół…, w której ukończyłam staż na nauczyciela kontraktowego.. My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki),Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi..

Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2010r.

mgr Irena Zamara Nauczyciel mianowany Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno Wychowawczy w Kruzach 1Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).2019/2020 Wrzesień 2019 2.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.1574 ze zm.).. Moim opiekunem stażu była Pani….. Ostatnie 9 miesięcy stażu kontynuowałam od 26 września .Wzór kontraktu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Awans zawodowy.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 - 31.05.2019 Joanna Konopka..

Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem stażystą.

Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .. czwartek, 17 października 2019 3.. W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansuSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Pracę w charakterze nauczyciela matematyki rozpoczęłam 1 września 2007r.. A na zakończenie wpisu przygotowałam dla Was małą niespodziankę 😉 Prawda jest taka, że informacji na temat przebiegu egzaminu na nauczyciela mianowanego jest naprawdę .O ewentualnym wsparciu ze strony innych osób piszę na końcu artykułu.. Nauczane przedmioty:biologia, chemia, matematyka, fizyka .. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 ze zm.);Grupa A. Małgorzata Pachciarek.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 3.nauczyciela mianowanego Szkoła Podstawowa nr 1997 w Warszawie Rozpoczęcie stażu: 3 września 2018 .. Okres stażu XI 2019 r. II 2020 r. Okres stażu - wzbogacenie warsztatu pracy - wzbogacenie .. - Czerpanie z zasobów Internetu informacji na temat szkoleń, Okres stażu-wzbogacanie warsztatu pracy.Przechodząc do realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt