Sprawozdanie z zajęć rozwijających z języka polskiego
Ponadto uczniowie mieli możliwość doskonalenia .korzystałam z podstawy programowej kształcenia ogólnego zgodnej z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 roku, a także z programów nauczania języka polskiego oraz dostępnej literatury.. Realizowane w ramach projektu ,,pokonajmy bariery" Beata Łaś-Zawadzka Uczniowie podczas zajęć rozwijali umiejętność samodzielnego redagowania tekstów ze zwróceniem uwagi na poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną.SPRAWOZDANIA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA ZA .. ZESPÓŁ WYRÓWNAWCZY Z JĘZYKA POLSKIEGO Prowadzący: Karolina Szczyrba Liczba uczestników ogółem - 12 w tym dziewcząt 5 chłopców 7. niepełnosprawnych 0 .. do 30.06.2011r.autorski program zajĘĆ rozwijajĄcych z jĘzyka angielskiego z elementami muzyki oraz wykorzystaniem technologii informacyjnych dla klas v małgorzata kuna Autorski program zajęć terapii pedagogicznej w języku angielskim dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania Magdalena Kotylak-Melbourne, Iwona Nalepa4 wyrażanie przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla uczniów środków wyrazu (artystycznych, praktycznych i technicznych), nabywanie umiejętności właściwego korzystania z narzędzi i materiałów plastycznych, usprawnianie manualne, kształtowanie słuchu i umiejętności słuchania muzyki, rozwijanie aktywności muzycznej i ruchowej,korzystania z szerokiego wachlarza zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci jak i wyrównujących braki edukacyjne uczniów..

Strona główna » Zajęcia rozwijające z języka polskiego w klasie VII.

Mocne strony zajęć: •Rozwijanie zainteresowań matematyką .PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO DLA KLASY VII a I. Planuję przeprowadzać zajęcia raz w tygodniu.. WSTĘP Program został stworzony z myślą o uczniach klasy 7a Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności polonistyczne.. za okres od 04.01.2010r.. Jana Pawła II w Rychłocicach Zaj ęcia wyrównawcze - j ęzyk polski Maria Wróbel Zaj ęcia wyrównawcze z j ęzyka polskiego odbywały si ę w dwóch grupach, byłyZajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6. dydaktycznych; 7.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: Karolina Kisiurska Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Radliczycach Posiadane kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym Okres stażu: 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r.Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (prowadząca- od .. Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego, poszerzanie znajomości słownictwa oraz podstawowej gramatyki.. Inspiracji szukają, śledząc ciekawe .Opublikowane 26 września 2019 0 By sylwiaiwan Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Napisane w Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Tagged ##opis, #rewalidacja, #sprawozdanie, ocenaSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych..

z języka polskiego w kl.IV-VI: Ortograffiti prowadzonych przez Jadwigę Janocik.

ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU .. I lość godzin w tygodniu: 2.. Podczas zajęć uczniowie pracują metodami aktywnymi, aby poprzez praktyczne działanie kształcić swoje uzdolnienia oraz umiejętność korzystania z nowoczesnych środków medialnych.. Grupa liczy 10 osób.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Prowadzący: mgr Izabela Brzeska Zajęcia koła polonistycznego przeznaczone są dla uczniów kl.IV-VI, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne.. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach II-IV.. Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych i można goBarbara Schlegel Sprawozdanie z prowadzenia zajęć z języka polskiego Równać w górę W roku 2009 w Szkole Podstawowej w Niedzicy przeprowadzonych zostało osiem zajęć poświęconych zagadnieniom literackim.. praca w zespołach samokształceniowych - sprawniejsze ocenianie osiągnięć uczniów; - organizowanie ciekawszych sytuacji .. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego , a także rozwój indywidualnych zainteresowań ..

1.2.Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.

2.- wykorzystanie w pracy przykładowych zadań z języka polskiego - z kontekstem przyrodniczym lub historycznym dostępnych na .pl/sprawdzian-szostoklasisty.. OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI V LO.. 2.ZAŁOŻENIA .PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursuProgram zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.Uczestnicy zajęć otrzymali pozytywne oceny semestralne z języka polskiego, jednak mają nadal wiele trudności, problemów w zakresie ortografii, interpunkcji, wiedzy o języku, redagowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych, odbioru i interpretacji tekstów literackich, dlatego powinni nadal uczestniczyć w/w zajęciach.Po analizie opinii, zapoznaniu się z odpowiednią literaturą przedmiotu oraz na podstawie własnych obserwacji z lekcji stwierdziłam, że należy zorganizować dla tych uczniów pomoc z języka polskiego w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na których będą mogli wyrównać poziom umiejętności polonistycznych..

A ponadto: 1.Wyrabianie nawyku samokształcenia.Zajęcia z języka polskiego rozwijające zainteresowania uczniów.

Na zajecia uczęszcza 8 uczniów: troje z klasy IV, troje uczniów z klasy V oraz dwoje z klasy VI.Program zajęć wyrównywania wiedzy z języka polskiego przeznaczony jest dla uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej w Kocku.. Koła, w których wszyscy chętni uczniowie mogli uczestniczyć to:-koło plastyczne-koło informatyczne-koło języka niemieckiego-koło języka polskiego-koło języka angielskiego-koło matematyczne-koło muzyczneProgram zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V. indywidualnie, szkolenie RP.. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego , a także rozwój indywidualnych zainteresowań .. Od 16 stycznia 2012 roku do 24 maja 2012 roku w ramach .Celem zajęć było niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie szans edukacyjnych, wspomaganie .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły .Sprawozdanie z wycieczki do Kalisza; .. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo .. Powstał jako odpowiedź na konkretną potrzebę - został napisany dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.1 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdraŝania nowej podstawy kształcenia ogólnego Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie prowadzonych przez Iwonę Jaworską w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi..Komentarze

Brak komentarzy.