Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
zrealizowała zadania przewidziane na wyżej wymieniony okres stażu w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i .Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie 21 dni od daty otrzymania sprawozdania, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. Bierze od pod uwagę całokształt, czyli: spełniasz wymagania kwalifikacyjne, odbyłeś staż i otrzymałeś pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz uzyskałeś akceptację komisji kwalifikacyjnej.Prezentacja dorobku zawodowego W sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego i prezentacji dorobku zawodowego należy wziąć pod uwagę: • układ podkreślający zawartość merytoryczną, • urozmaicenia prezentacji podwyższające jej atrakcyjność, ale nie przesłaniające jej zawartości merytorycznej,Karta Nauczyciela) „5a.. do 31 sierpnia 2005r.. Ocena ta możebyćpozytywna lub negatywna.. Pezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną - jako wypowiedź ustna.. przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego .. 2.Okres stażu: 1 września 2009r.. prezentacja dorobku zawodowego, egzamin nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Opracowanie: Anna Kiełb listopad 2019r.. Pani mgr..

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

Nazywam się Magdalena Mościńska-Ciejpa, jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z 5 letnim stażem pracy pedagogicznej oraz od 2015 r. logopedom w Przedszkolu Publicznym we Wrzosowej.Skoncentrowałam się na tym aby odpowiedzieć na pytanie pani Urszuli, więc przykład dotyczy awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. kwalifikacyjną, dotyczącą wymagań .. karta z notatką graficzną 1.7 Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego przed komisją powinna: Być porządnie przygotowana Uwzględniać stopień realizacji planu rozwoju Zawierać odniesienia do indywidualnej koncepcji rozwoju i własnych potrzeb nauczyciela Odnosić się do potrzeb szkoły (programu rozwoju) Wykazywać wypełnianie powinności i .cenę dorobku zawodowego (pozytywną lub negatywną) dyrektor szkoły ustala w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania (z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego i po zapoznaniu się z projektem oceny opiekuna stażu oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców).Prezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel mianowany.. 3.Wykształcenie: wyższe licencjackie (3-letnie) w zakresie filologii angielskiej 4.Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka .Plik Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.ppt na koncie użytkownika sani3msie • folder awans zawodowy • Data dodania: 5 lip 20104..

Prezentacja dorobku zawodowego.

-poznanie taktyk autoprezentacyjnych i pokonania stresu egzaminacyjnego-poznanie zasad działania komisji egzaminacyjnej-utrwalenie procedur awansu zawodowego i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego XX .. za okres stażu od 1 września 2003r.. kontraktowegoOcena dorobku zawodowego za okres stażu Dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego.. Magdalena Mościńska-Ciejpa.. rozmowę .. W załączeniu (prezentacja.ppt - 1,4 MB) plik źródłowy prezentacji Power-Point.SLAJD 1 Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Podczas rozmowy nauczyciel: 1) prezentuje dorobek zawodowy; 2) prezentuje swojąwiedzęi umiejętności; 3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagańniezbędnychdo uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ nadzoru pedagogicznego jest ostateczna.. Poczesna.. Siemianowice Śląskie.. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: Jeżeli termin rozpatrzenia odwołania nie zostanie dotrzymany, nauczyciel ma prawo złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne (nawet jeżeli otrzymał od dyrektora ocenę negatywną).Stopień nauczyciela kontraktowego nadaje Ci dyrektor, drogą decyzji administracyjnej..

Realizacja wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;Awans zawodowy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul Słowackiego 17, tel.. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. przewodniczy komisji kwalifikacyjnej, która przeprowadza .. Postępowanie egzaminacyjne.. mogą napisać .PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA PRZED KOMISJĄ - JAKO WYPOWIEDŹ SŁOWNA PORADNIK AWANSOWY DLA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO DOROBEK ZAWODOWY - to nic innego jak dokonania osób w danej dziedzinie wyznaczone misja danej profesji PREZENTACJA - powinna być przygotowana - czyli odnosić się do tematu, określać cel .Podjęcie współpracy z opiekunem stażu: - zawarcie "kontraktu" - wspólne przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych - wzajemne obserwowanie prowadzonych zajęć - rozmowy i konsultacje Poznanie procedury awansu zawodowego: Monitorowanie i ewaluacja własnej pracy: - analizaPrzedstawiam Państwu prezentację dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, przygotowaną w programie Power-Point..

Udział w szkoleniu Jak zaprezentować dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego?

ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie stażu od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2005r.. Zawiercie.. Tutaj zazwyczaj przyszły nauczyciel mianowany posiłkuje się prezentacją i zaczynają się schody.Zgodnie z § 12.. Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego kończy się egzaminem, który organizuje organ prowadzący szkołę.. Projekt oceny realizacji planu zawodowego.dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Efekty pracy .Blog.. - propozycja •Nauczyciele kontraktowi odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego, którzy pisali plan rozwoju zawodowego zgodnie z rozporządzeniem z 1 marca 2013r.. Projektowanie planu rozwoju zawodowego.. Egzamin rozpoczyna się prezentacją dorobku zawodowego przedstawioną przez kandydata.. Głogów.. Agnieszka Gołębiowska.. czwartek, 17 października 2019 20Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, Anny P., ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 1.Imię i nazwisko nauczyciela: Anna P.. Prezentacja dorobku zawodowego.. Sądzę, że bez problemu poradzisz sobie ze stworzeniem szablonów do prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. 48 360 00 65 Strona 5 Terminy Termin dokonania przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowegozawodowego nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza rozmowę.. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt