Sprawozdanie z zajęć dydaktycznowyrównawczych z matematyki
Dokument określa stopień realizacji celów oraz wnioski dotyczące pracy szkoły w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.Matematyka, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki.. Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów.Poprzez fakt, iż każdy z nich pracował w swoim indywidualnym tempie, każdy wykonywał zadania dostosowane do swoich możliwości.. Grupa liczy 10 osób.. Uczniowie ze starszych klas 4, 5 mogli prowadzić aktywną przerwę, ale musieli najpierw przygotować ją pisemnie do zaakceptowania .. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi rok szkolny 2011/2012 W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 prowadziłam w gimnazjum zajęcia rozwijające zdolności z matematyki dla uczniów klasy 1a.Jak wynika z przeprowadzonej ankiety 100% ankietowanych chętnie uczęszcza na zajęcia koła matematycznego, odpowiada im forma prowadzenia zajęć i zadania realizowane na zajęciach są dla nich interesujące.. W ramach art. 42 KN realizowane były zajęcia matematyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie VI.. Zapisanych było siedmiu słabszych uczniów .Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasach IV - VIII szkoły podstawowej realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach"..

2.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHPodczas zajęć obowiązywała swobodna atmosfera i zasada współpracy.. W listopadzie na zajęciach z dziecięcej matematyki dzieci kontynuowały i ćwiczyły umiejętność odczytywania zegara, oraz utrwalały wiadomości dotyczące czasu (doba ma dwadzieścia cztery godziny (zaczyna się i kończy w nocy, o godzinie dwudziestej czwartej oraz, każda godzina składa się z sześćdziesięciu minut, a .Katalog-> Dla nauczyciela-> Matematyka-> Sprawozdania.. rok szkolny 2018/2019 WSTĘPSPRAWOZDANIE.. Zjawisko to dotyczy zarówno uczniów zdolnych, przecietnych i slabych.. Narastajqce trudnošci w nauce matematyki zaIeŽq od wielu czynników, min.. SPRAWOZDANIE z prowadzonych zajęć wyrównawczych z matematyki w klasie III gimnazjum w I semestrze r. szk.. ROK SZKOLNY 2014/2015.. Obejmowały: 5 ucz.. Szczegóły .. Na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki , uczniowie kształcą wiadomości i umiejętności o niewielkim stopniu trudności, których nie opanowali z różnych przyczyn w latach wcześniejszych oraz .Sprawozdanie z zaj ęć prowadzonych w ..

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.

Na zakończenie zajęć uczniowie napisali próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, który został oceniony zgodnie z proponowanymi kryteriami punktowania.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz .. Zrealizowano 74/96 godzin.. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r.. Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnaSprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej z matematyki „Rozwijanie twórczych zdolności matematycznych uczniów" w roku szkolnym 2018/2019 Innowacja miała formę metodyczno - organizacyjną i dotyczyła lekcji matematyki, oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki prowadzonych w ramach działań statutowych.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: dyrektorzsp Created Date: 1/7/2018 4:36:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w szkole Podstawowej w Szczenurzy prowadzone były w dwóch grupach.. w roku szkolnym 2012/2013 wraz z oceną efektywności..

z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.

Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że zajęcia koła były ciekawe, a współpraca z nauczycielem prowadzącym dobra.Sprawozdanie z zajęć matematycznych w klasie VI .. Praca w grupach.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WF Z KLASĄ 2015/2016.. Realizacja ich nastąpiła w terminie od 9 września 2014 do 19 grudnia 2014.ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI dla uczeniów klasy 7 - 1 h/tygodniowo CELE OGÓLNE - przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły, - ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki, - uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych, - wyrobienie poczucia własnej wartości, - umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie 24.07.2012.. 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze odbywały się w I semestrze we wtorki (co drugi tydzień) na 8 godzinie lekcyjnej.. UwaŽa sie teŽ,Sprawozdanie z przeprowadzonej lekcji otwartej Dnia 24.05.2018r..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.

Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. ".SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia 1.Test diagnostyczny-omówienie problemowych zadań.. Opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 UST.2 PKT 4b Grażyna Kubiak; CZĄSTKOWE SPRAZWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO za okres 01.09.2014 r. - 31.08.2016 r.„Zabawy z matematyką" - przedszkolaki realizują projekt z zakresu edukacji matematycznej Raz, dwa, trzy - licz i Ty".. Z PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI.. Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej.Opublikowane 26 września 2019 0 By sylwiaiwan Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Napisane w Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Tagged ##opis, #rewalidacja, #sprawozdanie, ocenaZałożenia programu „Tęczowa matematyka" są skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej, obejmują one: 1.. Awans zawodowy.. Ogólne założenia programu: Program realizowany jest w ramach zajęć dodatkowych.. od samego dziecka.. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.. o godzinie 14.15 w Szkole Podstawowej nr 8 została przeprowadzona innowacyjna lekcja otwarta w formie zajęć dodatkowych w ramach koła języka angielskiego „Jaka jest Wielka Brytania?. Informację należy przekazać w formie elektronicznej [email protected], [email protected] oraz papierowej w terminie nieprzekraczającym 23.06.2012 r.Zajęcia dodatkowe Dziecięca matematyka - sprawozdania.. 3.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych PO 15 GODZINACH ZAJĘĆ W roku szkolnym 2012 / 2013 uczniowie klas I III Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim biorą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych, realizowanych w ramach projektu UDA .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH II semestr/roczne 2011/12.. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. do czerwca 2012r.Sprawozdanie z realizacji programu zajęć rozwijających zdolności z matematyki przygotowany dla uczniów klasy 1a Gimnazjum im.. Były prowadzone przeze mnie, nauczycieli kształcenia zintegrowanego ( pomysły z zajęć pojawiają się na blogu), ale również przez dzieci.. Zaj ęcia przeznaczone były dla uczniów klas czwartej i pi ątej maj ących trudno ści z opanowaniem materiału nauczania z .1 PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH z zakresu edukacji matematycznej realizowany w ramach zajęć dodatkowych w klasie Ib w roku szkolnym 2018/2019 I.. Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHZ badaó i obserwacji pracy uczniów wynika, iŽ w trakcie nauki pojawia siq szereg trudnošci w opanowywaniu trešci matematycznych..Komentarze

Brak komentarzy.