Propspray karta charakterystyki
Nie podawać niczego innego do picia.. 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki:[email protected] 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 oraz 453/2010) Pronto® Pasta do paneli Wersja 2.0 Sporządzono dnia 05.11.2013 Aktualizacja dnia 01.06.2015 Numer specyfikacji: 350000021114 SITE FORM Number: 30000000000000015554.003 2/9 (P302 + P352) W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent/Dostawca: ALPRO MEDICAL GMBH Mooswiesenstraße 9 D-78112 St. Georgen (Niemcy) Telefon: +49 7725 9392-0 Faks: +49 7725 9392-91 E-mail: [email protected] Internet: Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: [email protected] 5l Kanister - preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów w obszarze medycznym, kosmetycznym oraz gospodarstwach domowych, nie jest to wyrób medyczny.. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora 2-ButanonKARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Markerspray ECO: Inne sposoby identyfikacji :Niedostępne..

... Propspray, płyn do dezynfekcji powierzchni - karta charakterystyki.pdf; Opinie.

Dbam o swój samochód i całe wnętrze wygląda naprawdę dobrze.. Nieprzytomny Pierwsza pomoc przedlekarska Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.Created Date: EÓÐv.é¯YÈ {à ¢ nxÝq që Õ ÐöQ§Title: Microsoft Word - Prosept Jet Forte.doc Author: Darek Created Date: 11/10/2009 11:48:05 AMKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE 1-Propanol ROTISOLV® HPLC numer artykułu: T177 Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: 08.10.2018 Polska (pl) Strona 1 / 18Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Aluminium ≥99,5 %, proszek <160 μm numer artykułu: 5285 Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: 08.11.2018 Polska (pl) Strona 1 / 13Chemia do gastronomii to pojęcie niezwykle szerokie, obejmujące zarówno środki do dezynfekcji, jak i preparaty pozwalające na usuwanie zanieczyszczeń gromadzących się na naczyniach, blatach lub podłogach.. Pomoc lekarska Postępowanie w zależności od ilości wypitego preparatu.. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.. palenia +420°C 11.Data aktualizacji: 02.12.2015 r. Wersja: 3.0/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI PROPAN str. 1/8 [Sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pó (niejszymi zmianami]Karta Charakterystyki Substancji/Preparatu Data utworzenia / data aktualizacji: 2002-10-15 / 2008-06-01 1..

Data / zaktualizowano: 09.09.2015 Wersja: 10.2 Produkt: ORVEGO® 525 SC (ID nr 58910811/SDS_CPA_PL/PL ) Data wydruku 28.02.2016 H302, H412, EUH401Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego 3 ml płynnej parafiny.

Sterill Gotowy do użycia.. Skuteczne czyszczenie lokali gastronomicznych różnego typu jest bowiem niezwykle istotne i pozwala na zachowanie pełnej higieny spełniającej narzucone normy.Created Date: 10/18/2012 8:46:05 AMWysokiej jakości preparaty dezynfekcyjne do powszechnego i profesjonalnego użytku.. Wydajny, nie śmierdzi, cena z dnia na dzień coraz wyższa :(Dodaj opinię .PRO-SPRAY - Karta charakterystyki; Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności Kraj wysyłki: Produkty powiązane Płyn myjąco-dezynfekujący PRO-SEPT koncentrat 5 l. Płyn myjąco-dezynfekujący PRO-SEPT koncentrat 5 l. Preparat .KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, załącznik II)KARTA CHARAKTERYSTYKI PROPAR Klej poliuretanowy dwuskładnikowy PROPAR Klej poliuretanowy dwuskładnikowy Składnik A Strona 4 Materiały, których nale ży unika ć Brak dost ępnych istotnych danych Niebezpieczne produkty rozpadu Dwutlenek w ęgla, tlenek w ęgla, produkty pirolizy, dym - powy żej temp.. Wskazana hospitalizacja ze względu na możliwość zaburzeń trawiennych..

... do dezynfekcji 400ml 39,90 brutto W sprayu O zapachu cytryny 72% alkoholu Hurt i detal Przelew lub odbior osobisty Karta charakterystyki Zapraszam.Karta charakterystyki Średnia ocena: Średnia ocena: 4 1 komentarz Dodaj opinię mirek 2016-01-21 15:21:19.

Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni i sprzętu medycznego w Placówkach Służby Zdrowia, gabinetach lekarskich, kosmetycznych oraz w przemyśle spożywczym.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa preparatu: Spray adhesive Aktualizacja: 19.08.2013 ADR LQ LQ2: 1 l ADR 1.1.3.6 (8.6) Kategoria transportu (kod ograniczenia przewozu przez tunel) 2 (D) Transport morski zgodny z IMDG: UN 1950 Aerozole 2.1 EMS F-E, S-U Etykieta .2/10/2009 Page 5 Material Safety Data Sheet for Printing Ink and Related Materials: SECTION XIII - DISPOSAL CONSIDERATIONS Disposal: DO NOT DUMP INTO ANY SEWERS, ON THE GROUND OR INTO ANY BODY OF WATER.DIX - Żel do udrażniania rur - karta charakterystyki.pdf [Dix] Żel do udrożniania rur: ECO LINE - Ekologiczny płyn do mycia naczyń - karta charakterystyki.pdf [Eco Line] Płyn do mycia naczyń: ECO LINE - Ekologiczny płyn do WC (R) - Karta charakterystyki.pdf [Eco Line] Płyn do WC: GOLD CYTRUS - Płyn do naczyń - karta charakterystyki.pdf Powinna być nakładana warstwami o grubości do 3 mm.Propspray można nanieść także za pomocą szmatki lub gąbki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt