Funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia
Rozporządzenie wykonawcze Ministra Infrastruktury.. 22)"Personel Wykonawcy" - osoby oddelegowane do realizacji Umowy przez Wykonawcę, w tym przedstawiciel wskazany w Umowie, zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne.funkcjonalne.. Zamawiający definiuje przedmiot zamówienia poprzez opis cech technicznych i jakościowych.. Adama Mickiewicza w iałaczowie A.. Kody CPV: 48517000-5 - „Pakiety oprogramowania informatycznego" 48000000-8 - „Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne" 1.. Elementy wyposażenia pracowni tj.Opis przedmiotu zamówienia - koncepcja budowy i wdrożenia systemu informatycznego realizowanego w ramach projektu pn. „e-Akredytacja - platforma obsługi i .. funkcjonalnych, dostosowując je, lub projektując na nowo i programując, włączając oprogramowanie firm trzecich i integrująctrzy wskazane powyżej przesłanki opisania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, itp., muszą być interpretowane ściśle jako wyjątek od reguły.. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, mogą być realizowane prace związane z np.: 1. rozwojem rozwiązania opisanego w Rozdziale nr 4 (Opis istniejącego rozwiązania); 2.jakościowych, funkcjonalnych, konfiguracyjnych, wymaganiach normatywnych, które są tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą standardów określonych w opisie przedmiotu zamówienia..

(CPV: ) Specyfikacja przedmiotu zamówienia 1.

2 Pzp wynika, że zamawiający może opisywać przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu .Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów Bardziej szczegółowo Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014.Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Aplikacja AR musi zawierać 4 podstawowe moduły funkcjonalne: 1) moduł nawigacji po przejściu granicznym (moduł NPG), 2) moduł rozpoznający cel podróży (moduł RP), 3) moduł obsługi bagażu (moduł OG),Opis przedmiotu zamówienia publicznego.. Zakres funkcjonalny - koncepcja ogólna oraz wytyczne szczegółowe dotyczące responsywnej strony internetowej „VOD WFDiF", na które składają się prototyp w formie makiet Strony www, specyfikacja funkcjonalna CMS, oraz projekty graficzne, dostępne do .21)„OPZ" - Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Umowy..

Cel realizacji zamówienia.

1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup z dostawą subskrypcji oprogramowania standardowego dla maksymalnie 400 użytkowników - na okres í î miesięcy.Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych subskrypcji licencji w cyklu miesięcznym, z zastrzeżeniem, że nie będzie zamawiał mniej niż ï ñ ì i nie więcej niż ð ì ì .Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 27 listopada 2006 r., III Ca 1019/06, stwierdził, że z przepisu art. 29 ust.. 2 pkt 3 upzp) ustawodawca posługuje się pojęciem „określenie przedmiotu zamówienia .Natomiast funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia polega na wskazaniu wymagań funkcjonalnych (ust.. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia będzie usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży, elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz telekomunikacyjnej nad robotami realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na „Wykonaniu instalacji i systemów .OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Nazwa przedmiotu zamówienia.. Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w m.st. Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową.Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu Zamówienia Spis treści .. 3 PZP?Znaki towarowe w opisie przedmiotu zamówienia..

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Strona: 2 SPIS TREŚCI .. Niniejszy dokument stanowi opis wymagań funkcjonalnych dla kompleksowego zintegrowanego rozwiązania informatycznego ± platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi.Opis przedmiotu zamówienia strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1.. Biegły do opisu przedmiotu .Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.. Wykonawca może przyjąć alternatywny sposób realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do tego, o którym mowa w pkt 2 powyżej, tj.Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma e-usług wraz z systemami zasilającymi.. 3 przybliża pojęcie programu funkcjonalno-użytkowego, który powinien obejmować opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych, oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.Opis przedmiotu zamówienia strona 2 Liczba użytkowników Obszary funkcjonalny Centrala Oddział Razem Portal klienta pożyczkowego 10 10 20 5.. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego .. Co zatem powinien zrobić zamawiający, gdy stwierdzi, że popełnił błąd w opisie przedmiotu zamówienia, nieprawidłowo stosując art. 29 ust..

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu ...Opis przedmiotu zamówienia 1.

Obszary funkcjonalny Centrala Oddział Razem Kadry i płace 4 4 8 Finanse-księgowość i Kasa 10 10 20 Umożliwia on wybór niestandardowego rozwiązania, które w sposób optymalny spełni .Opis przedmiotu zamówienia - wymagania funkcjonalne 2016-12-05 - Marcin Kalmus - komentarze (4) Zmiana art. 30 ust.. Pojęcie „opis przedmiotu zamówienia" występuje wyłącznie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust.. Asystę techniczną; 6.. Konsola radiologiczna z oprogramowaniem 1 szt ZESTAWIENIE PARAMETRÓW Lp.. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; dalej: upzp) oraz w drukach ZP-1 i ZP-2.. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - najnowsze orzecznictwoSama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył" (UZP .Pojęcie „opis przedmiotu zamówienia" występuje wyłącznie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust.. Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne 1.a) 2 000 roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego, b) 4 000 roboczogodzin w ramach prawa opcji.. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; dalej: upzp) oraz w drukach ZP-1 i ZP-2.. 2 pkt 3 upzp) ustawodawca posługuje się pojęciem „określenie przedmiotu zamówienia .1 Załącznik nr 1 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.. Świadczenie usługi serwisu utrzymaniowego Systemu w okresie 24 miesię-cy.Opis techniczny, technologiczny, projektowy.. Przestrzeganie zasady równego traktowania Wykonawców.. W charakterystyce ogłoszenia o zamówieniu (np. art. 48 ust.. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania iPrzedmiot zamówienia 1.. 1 wynika, iż: "Opis przedmiotu zamówienia powinien być na tyle jasny, aby pozwalał na identyfikację zamówienia.Zwroty użyte do określenia przedmiotu zamówienia winny być dokładnie określone i niebudzące wątpliwości, a zagadnienie winno być przedstawione wszechstronnie .OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ta o technologię rozszerzonej .. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia informatycznego w zakresie konfiguracji i konserwacji sprzętu teleinformatycznego w centrach zarządzających i na stacjach systemu ASG-EUPOS zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, obejmujących w szczególności:Opis przedmiotu zamówienia W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne.Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.Rozwiązania informatyczne, które Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w Załączniku nr 5 - Opis posiadanych rozwiązań..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt