Wyznaczanie charakterystyki statycznej

wyznaczanie charakterystyki statycznej.pdf

1.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania termostatycznego zaworu rozprężnego, a następnie wyznaczenie charakterystyki powietrznej termostatycznego zaworu rozprężnego V =f(∆TSH) • 1.2 Podstawy teoretycznecharakterystyki badanej korzystniej jest zmieniać wartość zadaną prędkości układu obciążeniowego (rys. 2.4c), a przy zdejmowaniu sztywnej części charakterystyki lepiej operować poziomem ograniczenia momentu maksymalnego (rys.2.4d).. Charakterystyki czasowe podobnie jak charakterystyki częstotliwościowe można określać doświadczalnie (w przybliżeniu), a zatem mogą stanowić podstawę do identyfikacji układu.. Wyznaczają one jednoznaczny opis typu wejście-wyjście.WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ TYRYSTORA I.. Z uwagiWYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK NOŚNOŚCI STATYCZNEJ ŁOŻYSK TOCZNYCH WIEŃCOWYCH ZA POMOCĄ PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH SŁOWA KLUCZOWE: maszyny robocze ciężkie, łożyska wieńcowe, charakterystyki nośności STRESZCZENIE Najczęściej spotykaną charakterystyką nośności statycznej łożysk wieńcowych jest wykres3.. Cel ćwiczenia: wyznaczenie charakterystyk statycznych fotokomórki, potencjału hamowania, wartości liczbowej stałej Plancka.. Cel ćwiczenia.. Określanie: granicy sprężystości, plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, naprężenia urywającego oraz parametrów odkształceniowych.CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE FOTOKOMÓRKI PRÓŻNIOWEJ I..

Wyznaczanie charakterystyki statycznej termistora NTC.

Cechy charakterystyczne: - szeroki zakres częstotliwości pracy: Hz - GHz - bardzo mała powierzchnia złącz - małe pojemności: pF - praca ze znacznie mniejszymi prądami w porównaniu do diod prostowniczych.Wyznaczanie statycznej charakterystyki siłowej chwytaka 1) Statyczna charakterystyka siłowa ch s F F F f x (1) gdzie: F s - siła na wyjściu zespołu napędowego (siłownika) chwytaka, F ch - siła chwytu, f F x - przełożenie siłowe mechanizmu chwytaka.. czas STAN USTALONY Element automatyki sygnał wej ściowy x sygnał wyj ściowy y zmiana sygnału 2.1.. Poznanie sposobu tworzenia charakterystyki statycznej tyrystorów metodą „punkt po punkcie".. W odróżnieniu od wykresów charakterystyk dynamicznych (skokowej, impulsowej), wykres charakterystyki statycznej nie jest zależny od czasu, nie można na jej podstawie odczytać sposobu dojścia do stanu ustalonego (np. występowanie oscylacji).Wyznaczenie charakterystyki statycznej przetwornika obciążonego rezystancją R 3 Rys.3 Stanowisko do wyznaczania charakterystyki statycznej potencjometrycznego przetwornika kąta obciążonego rezystancją R a) połączyć zadajnik kąta z opornikiem dekadowym MDR-93-a (3) według schematu (rys.3), b) ustawić za pomocą odpowiednich .W skład stanowiska do wyznaczania charakterystyki statycznej indukcyjnościowego prze-twornika długości wchodzi (rys.1): 1..

Ocena nieliniowości uzyskanej charakterystyki statycznej.

Wzorcowanie przetworników pomiarowych.. Pierwszy sposób Rys.2.4.. Następnie mamy dwie możliwości: 1.1.. Obiekt inercyjny wyższego rzędu Charakterystyka skokowa Transmitancja operatorowa To -opóźnienie zastępcze, Tz -zastępcza stała czasowa e-sT0 1 ( ) ⋅ ⋅ + ≅ T s K G s z u,(h) Δu y, (ti) τ τ0 τ Δy T0 Tz1 Pomiary temperatury Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z budową termometrów rezystancyjnych i termoelektrycznych, oraz problematyką wyznaczania charakterystyk statycznych i dynamicznych wybranych przetworników.. 1 Podać rodzaje charakterystyk statycznych.. Rys.2.3 Przykładowe charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera: (a) charakterystyka wej ściowa, (b) charakterystyka przejściowa, (c) charakterystyka oddzia ływania wstecznego,Charakterystykę statyczną wyznacza się analitycznie lub doświadczalnie.. Analityczne wyznaczanie wł. statycznych Analityczne wyznaczanie charakterystyki statycznej polega na opisaniu układu za pomocą znanych zaleŜności matematycznych .Charakterystyki i symbol takie jak dla diody prostowniczej (oprócz diody wstecznej).. Wiadomości ogólne Najbardziej rozpowszechnionymi termometrami do kontaktowego pomiaru temperatury w technice są termometry .Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera (E3) 1..

charakterystyki wyjściowe Iwy(UWy) dla lWE = const.

Zaliczają się one do charakterystyk dynamicznych.. Wyznaczenie charakterystyki statycznej Ic=f(IF) transoptora PC 817 Na rys. 2 przedstawiono schemat układu do wyznaczania charakterystyki Ic=f(IF) transoptora PC 817.znaczono następujące charakterystyki statyczne konstrukcji 4/2, 6/4, 8/6 i 12/8: momentowo - prądowo - kątowe (Te - i - θ), strumieniowo - prądowo - kątowe (ψ - i - θ).. Zanotować dane katalogowe badanego tyrystora.. Wyznaczanie charakterystyk statycznych 1.1.. Do tego celu polecam stronę , można na niej znaleźć dokumentacje większości lamp.. Charakterystyka statyczna - w automatyce, zależność między sygnałem wyjściowym a sygnałem wejściowym w stanie ustalonym.. Przetwornik indukcyjnościowy długości (1), 2.. JeŜeli zachodzi konieczność przeliczenia charakterystyki na inne warunki, moŜna korzystać ze wzorówZADANIE 1.. Przyrządy: fotokomórka próżniowa, źródło światła, filtry interferencyjne, dwa multimetry cyfrowe (o zakresach 100 mV), opornik 100 k Ω .. Treść ćwiczenia.. Wyznaczanie charakterystyki przepływowej pompy wirowejcharakterystyka skokowa, charakterystyka impulsowa.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodą wyznaczania charakterystyk statycznych obiektów w szczególności przetworników pomiarowych.Statyczna próba rozciągania stali Wyznaczanie charakterystyki naprężeniowo - odkształceniowej..

Teraz, po wyszukaniu charakterystyki statycznej, w przypadku EL84 wygląda ona tak: .

Wyznaczenie charakterystyki amplitudowo - częstotliwościowej przetwornika (miernika) magnetoelektrycznego ZADANIE 1.1.. Wyznaczanie charakterystyki mechanicznej napędu: a-badana charakterystyka, b-- wyznaczyć charakterystyki Uc=f(IF) z kilkoma (np. trzema) wartościami rezystora RD, - określić długość fali λ promieniowania diody LED.. 2 Co to jest niejednoznaczna charakterystyka .Charakterystyka pomp wyporowych: Zalety: .. Statyczna wysokość podnoszenia pompy - całkowita różnica wysokości poziomów cieczy w górnym i dolnym zbiorniku, powiększona o wpływ ciśnień .. 2.3.1.. Zmontować układ pomiarowy a) dla kierunku zaporowego.. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI STATYCZNEJ I RÓWNANI A PRZETWARZANIA 3.1.. Wymagane zagadnienia - typy półprzewodników, przewodnictwo elektryczne półprzewodników - złącze pn, zasada działania - charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emiteraWyznaczanie charakterystyki statycznej przetwornika średnich ciśnień.. Przybliżenie zlinearyzowanego równania przetwarzania termistora NTC metodą regresji liniowej.. Jeśli trafiłem źle, proszę o przeniesienie.. Przetwornik analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy Instrukcja ćwiczeniowa 1.. Następnie przeanalizowano wpływ metody wyznaczania rozkładu gęstości prawdopodobieństwa na uzyskiwane trwałości.Cześć, Nie bardzo widziałem pod jaki dział podpiąć mój problem.. Czujnik Sylvac S229 (3) - wzorzec długości,1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego.. Pomiar wskazówki w stanie statycznym q' max = 370 µm q' min = -310 µm q = q' max - q' min = 680 µm ZADANIE 1.2.. .Do .Wyznaczenie charakterystyki statycznej Uc=f(IF) transoptora PC 817 Na rys. 1 przedstawiono schemat układu do wyznaczania charakterystyki Uc=f(IF) transoptora PC 817.. Jednym z parametrów tej charakterystyki stanowi natężenie prądu bramki I G. Przykładowa charakterystyka główna przedstawiona jest na rysunku poniżej.Podstawowych .Użyte przyrządy pomiarowe: - Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250MHz oddziaływania wstecznego UWe(UWy) dla lWE = const.. Uwaga: Zamiast charakterystyki siłowej opisanej wzorem (1) w programie SAM wyznaczymyJak wcześniej napisano, wyznaczanie punktu pracy trzeba zacząć od wyszukania dokumentacji lampy (ang. datasheet).. Charakterystyka wentylatora.. Ponadto wyzna-czono współczynniki indukcyjności własnej statycznej Lself(i, θ) i dynamicznej Linc(i, θ) dla poszczególnych konstrukcji maszyn.. Otóż nie mogę znaleźć informacji na dwa zagadnienia..Komentarze

Brak komentarzy.