Sprawozdanie z zajęć rozwijających z matematyki wnioski
Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów.. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r.. w roku szkolnym 2012/2013 wraz z oceną efektywności.. W ramach art. 42 KN realizowane były zajęcia matematyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie VI.. Z PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI.. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi rok szkolny 2011/2012 W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 prowadziłam w gimnazjum zajęcia rozwijające zdolności z matematyki dla uczniów klasy 1a.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Posługiwanie się wyszukiwarką internetową.. Wykonywanie gipsowych odlewów, lepienie z materiałów plastycznych, kolorowanie i malowanie prac, pakowanie.. nauczyciele klas szóstych.. Ankieta została zamieszczona w załączniku nr 1.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.SPRAWOZDANIE.. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, co skutkowało bardzo wysoką frekwencją.. Wnioski z ankiety staną się podstawą do ewentualnych zmian w tym programie.. W związku z tym organizowałam dla wszystkich chętnych konkursy, trwające cały rok, takie jak: „Konkurs tablicowy", konkurs „Sudoku", czy dwuetapowy konkurs .matematyki, z drugiej - jak inspirować uczniów zdolnych do rozwijania zainteresowań i zdolności ma-tematycznych..

Zajęć rozwijających uzdolnienia.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie 24.07.2012. wszyscy nauczyciele.. Uzyskanie wiedzy o wyższym poziomie trudności - zgodnym z poziomem rozwoju ucznia 6.- organizacja zajęć w ramach art. 42, dla klas szóstych z podziałem na grupy (jednego tygodnia uczniowie wymagający wsparcia, a drugiego nie mający problemów edukacyjnych.. Mierzy, waży/ ma trudności z wykorzystaniem linijki/centymetra, wagi.. W klasach VI nie rezygnować z prowadzenia zespołów wyrównawczych z językaSprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe - warsztaty kompetencji społecznych prowadzonych w Szkole Podstawowej im.. Uzdolnienia i zainteresowania uczniów należy rozwijać już od najmłodszych lat.. Podczas prowadzonych przez nauczycieli zajęć gimnastycznych dzieci rozwijają się ruchowo.. Organizowane są zabawy ruchowe przy muzyce oraz pobyt dzieci na placu zabaw .• zna i potrafi korzystać z pojęć, definicji, praw matematycznych, • korzysta z informacji za pomocą tabel i wykresów, • poszerza zakres wiadomości z matematyki o niektóre zagadnienia klasy IV, • potrafi logicznie myśleć, uogólniać, wyciągać wnioski, • potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce,5 ZAJĘCIA TANECZNE Prowadząca: mgr HELENA BUKOWSKA Odbyło się 30 godzin zajęć zgodnie z harmonogramem, w których brało udział 16 uczniów (8 dziewcząt, 8 chłopców)..

Potrafi/ma trudności z wykorzystaniem matematyki w praktyce.

Należy utrzymać dodatkową godzinę zajęć tygodniowo z języka polskiego i matematyki w każdej z VI klas.. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz .. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Z myślą o takich zajęciach opracowałam program zajęć edukacyjnych popularyzujący matematykę.. Chciałam też popularyzować ją wśród szerokiego grona uczniów.. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w szkole Podstawowej w Szczenurzy prowadzone były w dwóch grupach.. Sprawozdanie z planu wspomagania nauczycieli w wykonywaniu ich zadań statutowych w roku szkolnym 2015/2016.. Informacje o realizacji zadania.. Realizacja ich nastąpiła w terminie od 9 września 2014 do 19 grudnia 2014.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych PO 15 GODZINACH ZAJĘĆ W roku szkolnym 2012 / 2013 uczniowie klas I III Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim biorą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych, realizowanych w ramach projektu UDA .zniwelowanie braków programowych, rozwijanie kreatywności uczniów, a tym samym lepsze przygotowanie do sprawdzianu klas VI.. Zrealizowane zostały cele ogólne zajęć: Uwrażliwienie na sztukę.32 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego (3 dziewczynki, 5 chłopców) 36 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (3 dziewczynki, 5 chłopców) 31 godz. zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (6 dziewczynek, 4 chłopców)PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA • pliki użytkownika renata.misia przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.doc, Plan pracy korekcyjno kompensacyjnej z dziećmi 4 l.(1).docProgram pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ..

do czerwca 2012r.Sprawozdanie z zajęć matematycznych w klasie VI .

NOWIK.Matematyka jest jednym z najważniejszych przedmiotów nauczania w szkole.. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, budzenie w nich pasji poznawczej i aktywności, ułatwienie zaprezentowania efektów własnej pracy na forum całej szkoły to tylko nieliczne z zadań jakie stawia przed sobą nauczyciel matematyki - opiekun koła matematycznego.Sprawozdanie z realizacji programu zajęć rozwijających zdolności z matematyki przygotowany dla uczniów klasy 1a Gimnazjum im.. Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów.Informacją zwrotną dla prowadzącego zajęcia będzie ankieta dla uczniów przeprowadzona pod koniec prowadzenia zajęć.. Obsługa edytora Word.. Proponujemy w nim ćwiczenia, które w pozytywny sposób wpływają na aktywność po-znawczą uczniów z klas I-III, ich postawę twórczą, emocje oraz motywację.Kontakt z dziełami sztuki plastycznej i muzycznej w środowisku lokalnym.. Wł. St. Reymonta w Koziebrodach .. Program zajęć wspomagających rozwój umiejętności społecznych został napisany na potrzeby pomocy uczniom we właściwym adoptowaniu w środowisku szkolnym .Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (prowadząca .. Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego, poszerzanie znajomości słownictwa oraz podstawowej gramatyki..

W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów.

nauczyciele klas szóstych.. Rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących.. Uczeń: - wykonuje zadania na miarę swoich możliwości predyspozycjiRozwiązuje samodzielnie/z pomocą nauczyciela: nauczyciel czyta treść zadania, zadaje pytania naprowadzające.. Organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych orazProgram zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla uczniów mających problemy w nauce Realizujących program nauczania matematyki „Matematyka z plusem" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe zgodny z podstawą programową obowiązującą od 1 września 2009 r. Opracowała Małgorzata Kuropaczewska WSTĘP Myślą przewodnią niniejszego programu jest wspieranie rozwoju ucznia na .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Dokonuje obliczeń, porównuje/ma trudności.5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc .. W każdej klasie są uczniowie interesujący się matematyką, pragnący poszerzać swoje wiadomości i umiejętności.2.. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym docOpublikowane 26 września 2019 0 By sylwiaiwan Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Napisane w Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Tagged ##opis, #rewalidacja, #sprawozdanie, ocenaSprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zdolności matematyczne dla uczniów klas V i VI prowadzonych w ramach projektu „Realizuję swoje pasję „ w roku szkolnym 2018/2019 przez Annę Mierzejek W I semestrze roku szkolnym 2018/2019 w projektach z matematyki w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach uczestniczyło 10 osób.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracy - umożliwienie uczniom wykorzystania zdobytej wiedzy do porozumiewania się na miarę możliwości ucznia .. Stymuluje rozwój intelektualny uczniów.. WNIOSKI KOŃCOWE: 1.. Rozwijanie i poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt