Czynniki kształtujące klimat polski prezentacja

czynniki kształtujące klimat polski prezentacja.pdf

szerokość geograficzna - różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej; wysokość n.p.m. - zmienia się temperatura i ciśnienieKLIMAT POLSKI - SCENARIUSZ LEKCJI W GIMNAZJUM Hasło w podstawie programowej.. Podręcznik obejmuje szeroki zakres treści o współczesnym klimacie Polski i polskiej klimatologii.. Autor w przystępny sposób omawia: czynniki i procesy kształtujące klimat Polski, główne prawidłowości jego geograficznej, sezonowej i wieloletniej zmienności, walory środowiska atmosferycznego w Polsce (zasoby energetyczne, agroklimat, bioklimat .Klimat Klimat jest to wieloletni, normalny dla danego miejsca na powierzchni Ziemi przebieg stanów pogody.. Panujący u nas klimat klimat umiarkowany ciepły przejściowy cechuje dosyć duża zmienność pogody pogody w ciągu roku.. Od tego okresu zaczęto tworzyć wielkie spółdzielnie rolnicze, czyli tzw. gospodarstwaTemat: Klimat Polski i jego czynniki.. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest położenie Polski pomiędzy strefami wpływów różnych czynników klimatotwórczych.Klimat położonej w środkowej części kontynentu Polski jest określany jako umiarkowany ciepły przejściowy (między typem morskim a kontynentalnym).. Jego podstawowymi elementami są: temperatura powietrza, wilgotność, zachmurzenie, opady, ciśnienie atmosferyczne, usłonecznienie oraz prędkości i kierunki wiatrów..

Czynniki klimatotwórcze .

CELE SZCZEGÓŁOWE: UCZEŃ: - wie, jaki jest typ klimatu Polski, - wymienia czynniki kształtujące klimat Polski oraz wyjaśnia ich wpływ na warunki klimatyczne .Klimat Polski jest klimatem ciepłym umiarkowanym przejściowym.. Czynniki kształtujące klimat Polski; Masy powietrza kształtujące pogodę w Polsce.. Za podstawowe czynniki zewnętrzne uważa się: położenie kuli ziemskiej w Układzie Słonecznym, siły grawitacyjne związane z oddziaływaniem planet na Słońce i Ziemię, wpływające prawdopodobnie także na aktywność Słońca i erupcję wulkanów na Ziemi.Ewaluacja lekcji geografii w liceum ogólnokształcącym na temat: Czynniki kształtujące klimat Polski Na nauczycielu spoczywa szczególna odpowiedzialność za badanie i ocenianie własnej pracy oraz pracy ucznia.. Wymienisz czynniki kształtujące klimat Polski oraz opowiesz jak będzie zmieniał się klimat w Polsce w ciągu najbliższych lat 3..

Czynniki klimatotwórcze:.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe: Uczeń: Podaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z czynnikami je kształtującymi.. Obie grupy czynników mogą być modyfikowane przez człowieka: CZYNNIKI ANTROPOGENICZNE.Klimat jest ustalany na podstawie długoletnich obserwacji stanów pogodowych, na jego zróżnicowanie wpływają tzw. czynniki klimatotwórcze oraz obieg ciepła w atmosferze.. III.☻ Czynniki kształtujące klimat Polski - Czynniki niemeteorologiczne • szerokość geograficzna - Polska leży na półkuli północnej, między 49˚N a 54˚50'N.. Położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych warunkuje wysokość Słońca nad horyzontem w różnych porach roku, a w związku z tym wpływa na długość dnia i zróżnicowanie temperatur powietrza oraz na .Ustalenia powojenne mówiące o zmianie granic Polski oraz zmiany polityczne miały poważny i bardzo niekorzystny wpływ na dalsze kształtowanie się rolnictwa..

Cechy klimatu Polski.

Jest kształtowany przez czynniki meteorologiczne i nie meteorologiczne.. Zimy mogą być zarówno mroźne, jak i łagodne, a lata - upalne bądź deszczowe.. W celu określenia klimatu wykorzystuje się pomiary i obserwacje meteorologiczne przynajmniej z okresu 10 lat.. Do czynników meteorologicznych zalicza się rodzaj mas powietrza napływających nad terytorium Polski, fronty atmosferyczne i ich rozkład w danych porach roku, oraz rozkład centrów barycznych .Czynniki kształtujące klimat na kuli ziemskiej można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.. Wyjaśnisz czym jest ekstremalne zjawisko pogodowe i które z tych zjawisk występują w Polsce 4.Klimat jest to charakterystyczny dla określonego obszaru układ stanów pogody zaobserwowanych w okresie wieloletnim.. κλίματα - skłonność) - wolnozmienne cechy oddziaływań w systemie klimatycznym, obejmującym atmosferę, hydrosferę i powierzchnie lądów.Ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru uśrednianych w skali miesiąca lub dłuższego okresu.Czynniki kształtujące klimat Polski - Klimat Polski - Klimat - Czynniki kształtujące klimat Polski - Krajobrazy Polski - Australia - klimatEnjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.Prezentacja zawiera układ zadań spójny z układem treści zawartym w rozkładzie materiału i podręczniku: - Czynniki kształtujące klimat, - Cechy klimatu Polski, - Rzeki w Polsce i Europie, - Morze Bałtyckie, - Gleby w Polsce, - Lasy w Polsce..

Rodzaj podłoża-wpływa na klimat lokalny.

W Polsce nie odnotowano w całej historii zbyt wielu kataklizmów, ale jednym z nich była pamiętna powódź w 1997 roku i 2001 roku, która objęła znaczny obszar Polski.Klimat (z gr.. Tematy powiązane z tym rozdziałem: Czynniki niemeteorologiczne wpływające na klimat Polski; Cechy klimatu Polski.omówisz czynniki wpływające na układ sieci rzecznej w Azji omówisz płytową budowę litosfery na podstawie map tematycznych przeanalizujesz azjatyckie rekordy dotyczące rzeźby terenu, linii brzegowej Kształtuje go wiele czynników: STREFOWYCH, ASTREFOWYCH: METEOROLOGICZNYCH, NIEMETEOROLOGICZNYCH.. Cele lekcji: Po przeprowadzonej lekcji: Uczeń wie: •jakie czynniki wpływają na klimat w Polsce, •jakie masy powietrza napływają nad Polskę, •czym charakteryzują się masy powietrza morskiego i kontynentalnego, •gdzie w Polsce jest najchłodniej i najcieplej latem i zimą,Kompendium wiedzy o klimacie Polski!. Odległość od dużego zbiornika wodnego (Atlantyk, Bałtyk)-decydujące o wysokości temperatur.. Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego o cechach przejściowych.Klimat od zarania dziejów miał decydujący wpływ na Zycie i działalność człowieka.. W 1949 roku władze komunistyczne w Polsce zarządziły kolektywizację rolnictwa.. Najważniejszymi elementami każdego klimatu są średnia temperatura powietrza i sumy opadów atmosferycznych.. Cechy charakterystyczne klimatu Polski:KLIMAT POLSKI zaliczany jest do: STREFY KLIMATYCZNEJ UMIARKOWANEJ, GRUPY KLIMATÓWCIEPŁYCH, TYPU PRZEJŚCIOWEGO.. Scharakteryzowanie klimatu danego obszaru wymaga opisania głównych jego składników.. Czynniki geograficzne kształtujące klimat Polski: położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych; odległość od Morza Bałtyckiego oraz Atlantyku;Czynniki kształtujące klimat Polski: Szerokość geograficzna.. Do podstawowych czynników wpływających na klimat Ziemi należą: aktywność słoneczna, układ kontynentów, grubość pokrywy śnieżnej i lodowej, aktywność wulkaniczna, stężenie aerozoli w atmosferze oraz emisja gazów cieplarnianych.Czynniki kształtujące klimat Polski.. Różne podłoże np. pola prawne, bagna, obszary zabudowane powodują zróżnicowanie temperatury.. Obecnie na skutek częstych anomalii klimatycznych dochodzi do klęsk żywiołowych.. Rozwiń (1) 49..Komentarze

Brak komentarzy.