Czynniki endogenne i egzogenne w rozwoju człowieka
Jest to cały genotyp.. Jest to środowisko otaczające organizm.. Wśród nich można wyodrębnić cztery główne grupy: czynniki genetyczne, tzw. determinanty, czynniki paragenetyczne, tzw. stymulatory, czynniki środowisko-we(egzogenne), tzw. modyfikatory oraz tryb i styl życia, który wiąże się poniekąd zCzynniki endogenne i egzogenne występują we wzajemnie warunkujących się układach.. Otóż na tę postać depresji cierpieć może np. człowiek będący w sile wieku, mający szczęśliwą rodzinę i odnoszący sukcesy w swojej pracy.Słowa kluczowe: region, turystyka, czynniki rozwoju .. Czynniki endogenne paragenetyczne Jest to grupa czynników współdziałających, które .Endogenne czynniki genetyczne nazwać można determinantami, określają one bowiem w chwili zapłodnienia, z góry i w zasadzie w formie nieodwracalnej, zasadniczo biochemiczne normy reakcji organizmu, a tym samym przebieg rozwoju w danych warunkach [Wolański, s. 57-58.Determinatory - czynniki endogenne, genetyczne, Stymulatory - czynniki endogenne paragenetyczne.. Naukowe PWN .Aminokwasy endogenne są produkowane przez organizm człowieka w odpowiedniej ilości, aby zaspokoić zapotrzebowanie ustroju.. Tryb życia.6.. Są to czynniki, na które jednak nie mamy zbyt dużego wpływu w przeciwieństwie do czynników egzogennych.. Źródło: Wolański (2005) Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym uzależniony jest od wielu czynników..

Czynniki endogenne paragenetycznie.

Rozwój społeczno- gospodarczy kraju, na który mają wpływ liczne czynniki o charakterze endogennym i egzogennym, dokonuje się w regionach.. Bibliografia: 1.z pracy magisterskiej Są to czynniki, które zmuszają osobnika do ciągłego przystosowywania się do zmieniających się warunków zewnętrznych.. Wśród endogennych ważną rolę stanowi wiek, wpływając na zdolności adaptacyjne.. Endogenne czynniki genetyczne nazwać można determinantami, określają one bowiem w chwili zapłodnienia, z góry i w zasadzie w formie nieodwracalnej, zasadnicze biochemiczne normy reakcji organizmu, a tym samym przebieg rozwoju w danych warunkach.. Zróżnicowanie geograficzne i wpływ klimatu oraz wysokości nad poziomem morza na wymiary i procesy rozwojowe.. Podczas oddziaływania tego typu czynników, dochodzi do kształtowania się fenotypu, czyli zespołu .leniem w każdym z okresów, powodując różnego typu zaburzenia w rozwoju dziecka.. W pewnych sytuacjach możemy zaobserwować niekorzystnie wpływy tego środowiska na rozwój człowieka.. Dziecko starsze przystosowuje się łatwiej, gdyż ma większą potrzebę kontaktu społecznego, uznania, osiągnięć, aktywności, samodzielności i poznania.. Dymorfizm płciowy.. Rozwój ten określany jest w literaturze przedmiotu jako rozwój regionalny.Czynniki endogenne genetycznie przejawiają się przez regulacje organizmu, którego są częścią..

Czynniki endogenne genetyczne.

Może on zostać ograniczony, a nawet hamowany.. W miarę .CZYNNIKI EGZOGENNE ROZWOJU CZŁOWIEKA Czynniki egzogenne w życiu pozapłodowym dzieli się na działające w następujących rodzajach środowisk: - środowisko biogeograficzne - modyfikatory naturalne; - środowisko społeczno - ekonomiczne - modyfikatory kulturowe.. OddziaływanieOznacza to, że organizm młodego, dorastającego człowieka nie jest w stanie wyprodukować ich odpowiedniej ilości (w przypadku człowieka dorosłego ilość ta jest jednak wystarczająca).. Działanie czynników teratogennych w zależności od fazy rozwojowej, w której dany czynnik zadziałał, dzielimy na: - gametopatie, - blastopatie - 1.-15. dzień rozwoju, - embriopatie - 16.-60. dzień rozwoju,Depresja endogenna dla otoczenia osoby, która na nią zachorowała, może być całkowicie niezrozumiała.. óntos - byt, będące, istniejące, génesis - pochodzenie) - przemiany anatomiczne i fizjologiczne osobnika od powstania w wyniku rozmnażania do śmierci.. Poza podziałem na aminokwasy egzo- i endogenne istnieją również podziały na aminokwasy białkowe (budujące białka) i niebiałkowe.Czynniki rozwoju fizycznego: • endogenne genetyczne - determinanty: czyli cechy dziedziczone po rodzicach, genotyp, • endogenne niegenetyczne matki - stymulatory: czyli środowisko wewnętrzne, kolejność ciąży, tryb życia matki, itp., • egzogenne - modyfikatory: czyli czynniki biogeograficzne i społeczno-ekonomiczne..

Czynniki rozwoju człowieka.

Czynniki rozwoju biologicznego człowieka, ich klasyfikacja.. W grupie czynników środowiskowych (egzogennych), zewnątrzpochodnych wymienia się liczne .Kozłowski S. - Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju fizycznym człowieka.. Tym bardziej istotna staje się optymalizacja ich w celu wspierania dziecięcej adaptacji.Ryc.. Wstęp.. 3 - Czynniki rozwoju osobniczego człowieka) PWN Warszawa, Wyd.. Wiek rodziców może wpływać na rozwój dzieci w sensie wpływów biologicznych i społeczno-kulturowych.Czynniki wpływające na wzrost i rozwój roślin można podzielić na endogenne i egzogenne.Czynniki endogenne, to te wytwarzane przez samą roślinę, czyli hormony roślinne, zwane fitohormonami.Informacja dotycząca budowy i działania fitohormonów zawarta jest w genach rośliny i na podstawie tej informacji czynniki wzrostowe są produkowane w organizmie roślinnym.Ontogeneza, rozwój osobniczy (gr..

W: Czynniki rozwoju człowieka.

Organizm jest je w stanie wytworzyć samodzielnie, przekształcając inny aminokwas dostarczony w nadmiarze z pożywieniem lub czerpiąc z produktów przemiany innych związków organicznych.Podsumowując powyższe rozważania, rozwój człowieka podlega ścisłej kontroli genetycznej, jednakże uzyskany przez człowieka w określonej fazie rozwoju poziom wynika tylko w części z determinacji genetycznej, gdyż kształtowany jest również przez czynniki kulturowe, społeczno-ekonomiczne i biogeograficzne.. Układ dokrewny (hormonalny) - wytwarza środowisko chemiczne.Czynniki egzogenne mają bardzo duży wpływ na rozwój fizyczny dziecka.. Niedobory pokarmowe, witaminowe, nikotynizm i alkoholizm mogą wpływać np. na przebieg rozwoju w okresie życia wewnątrzmacicznego.. To, w jaki sposób organizm będzie reagował na czynniki środowiskowe uwarunkowane jest genetycznie, jednakże w procesie rozwoju reakcje mogą ulec zmianie.Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2. wykład pierwszego roku pedagogiki Czynniki wpływające na rozwój człowieka czynniki endogenne genetycznie ( determinatory) płeć, konstytucja budowy ciała, rasa, tempo rozwoju biologicznego czynniki endogenne paragenetyczne (stymulatory) wpływ organizmu matki na rozwój płodu ( tryb życia matki w okresie ciąży, wiek rodziców, liczba .Czynniki te w podobny sposób oddziaływają na organizm matki i na organizm potomny.. Oddziaływają różnorodnymi bodźcami i burzą równowagę fizjologiczną organizmu, modyfikując tym samym jego rozwój (stąd modyfikatory).. Niektórzy badacze mówią o jeszcze innym czynniku warunkującym rozwój, mianowicie o stylu życia danej osoby.. Czynniki endogenne i egzogenne wzajemnie przeplatają się i uzupełniają w kształtowaniu rozwoju ontogenetycznego organizmu, Mechanizm : ze środowiska zewnętrznego docierają do organizmu różnego rodzaju bodźce, które wywołują określone reakcje (bodźce .Wymienione pokrótce czynniki endogenne w dużej mierze utrudniają dzieciom z lekką niepełnosprawnością intelektualną proces adaptacji.. Są to czynniki współdziałające, które względem płodu są zewnętrzne, a do organizmu matki endogenne.. Rozwój organizmu ludzkiego uwarunkowany jest czynnikami dziedzicznymi i środowiskowymi.. Jeśli małe dziecko żyje w warunkach, które uniemożliwiają mu wystarczająco częste i bliskie kontakty społeczne i uczuciowe z osobami .CZYNNIKI PARAGENETYCZNE W ROZWOJU CZŁOWIEKA Do czynników paragenetycznych zalicza się: - układ nerwowy, - układ hormonalny, - narządy i tkanki.. Środowisko biogeograficzne - otaczający nas świat zwierzęcy i .Czynniki egzogenne, czyli modyfikatory rozwoju.. W zależności od tego czy organizm rozmnaża się płciowo czy bezpłciowo początek ontogenezy wyznacza zapłodnienie albo oddzielenie się od organizmu macierzystego.Środowisko zewnętrzne w sposób istotny wpływa na rozwój człowieka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt