Elementy opisu bibliograficznego
W oparciu o podstawowe właściwościZASADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO INNYCH TEKSTÓW KULTURY.. Dodatek do tytułu.. nazwisko autora autorów lub redaktora redaktorów, inicjał imienia imion, tytuł.Opis bibliograficzny artykułu.. Elementy opisu bibliograficznego książki napisanej przez 1,2 3 autorów: Nazwa autora, Tytuł.1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Bibliografia - spis utworów opisanych zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego.. Literatura podmiotu spis tekstów literackich, dzieł filmowych, obrazów, rzeźb, utworów muzycznych, które poddajesz analizie i interpretacji, aby na tej podstawie opracować temat.Elementy opisu bibliograficznego.. Toruń.. Przedmiotem tej normy jest opis bibliograficzny książek opublikowanych wyłącznie po 1800.. Opis podstawowy (zawierający wyłącznie elementy obowiązujące)Elementy i kolejność opisu bibliograficznego dla całości książki • Nazwa twórcy/ów, (autor, redaktor - jeśli jest wskazany w źródle) • Tytuł jednostki • Oznaczenie nośnika (wymagany dla dokumentów elektronicznych, oznaczenie nośnika podajemy w nawiasach kwadratowych , np.: [CD], [online]) • Podtytuł (nie jest obowiązkowe)Elementy opisu bibliograficznego podaje się według określonej kolejności.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. Tytuł równoległy.. Opis bibliograficzny fragmentu wydawnictwa zwartego 3.. Elementy opisu bibliograficznego artykułu: nazwisko autora (autorów) artykułu, inicjał imienia lub imię pełne autora (autorów) artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania czasopisma, numer tomu, numer zeszytu, zakres stron, na których umieszczony jest artykuł.Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej..

Elementy opisu bibliograficznego książki.

W elemencie Odpowiedzialność główna możnaUlubiona książka (jeśli mogę prosić to zmierzch lub jego serie) Przykład opisu biblograficznego: Grimal P., Słownik Mitologi Greckiej, Wrocław 1990.Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.Opisy bibliograficzne materiałów z witryn internetowych - tworzonych przez instytucje, organizacje lub osoby prywatne - wymagane elementy opisu.. "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24 Opis bibliograficzny RECENZJI: Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki.opisu bibliograficznego Jednostką opisu bibliograficznego w przypadku książki może być: - książka jednotomowa - książka wielotomowa (całość, jeden tom lub określona liczba tomów) - niesamoistna wydawniczo część książki (odrębna praca, rozdział, ustęp) Stopnie szczegółowości opisu (w zależności od przeznaczenia): 1.Elementy opisu bibliograficznego dokumentów drukowanych 1.. Na potrzeby prezentacji maturalnej wystarczy tzw. skrócony opis bibliograficzny.. Komputer i Internet w pracy nauczyciela.. Atrybutami mogą być przykładowo Tytuł, Autor, Data wydania, itp. Spis bibliograficzny należy również ponumerować.III Opis bibliograficzny dokumentu dźwiękowego.. Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie zwartym 4..

umowny Elementy opisu 1.

Opisy bibliograficzne poszczególnych rodzajów dokumentów.. nazwisko autora, inicjał imienia lub nazwa instytucja sprawczej, rok wydania (lub jeśli nie można ustalić - rok copyright, .. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista.. Zawartość, forma, struktura zaleca podawać nazwę autora od jego nazwiska, po czym dodawać imię lub jego inicjał, jeżeli inicjał nie utrudni identyfikacji.. OPISY BIBLIOGRAFICZNE INNYCH TEKSTÓW KULTURY Elementy obowiązkowe opisu bibliograficznego reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła .Przykład opisu bibliograficznego - gdy autorów jest dwóch lub trzech Jabłoński, Włodzimierz, Wacławiak, Janusz, Wszelak, Stanisław.. Opis bibliograficzny wydawnictwa zwartego (książki) - (do trzech autorów), pracy zbiorowej 2.. Na poziomie umiejętności uczeń powinien: a. znać pojęcia: opis bibliograficzny, bibliografia załącznikowa .Poszczególne elementy opisu bibliograficznego Dokumenty drukowane: Odpowiedzialność główna Nazwa autora W opisie wydawnictwa zwartego pierwszym elementem opisu jest nazwa autora..

Wykaz elementów opisu i znaków umownych.

Biuletyny elektroniczne, listy dyskusyjne i komunikaty elektroniczne; Książka (wydawnictwo zwarte) Czasopismo (wydawnictwo ciągłe) Artykuł w pracy zbiorowej (wydawnictwie zwartym) Artykuł w czasopiśmie (wydawnictwie ciągłym) Elektroniczne wydawnictwo zwarte; Elektroniczne wydawnictwo ciągłeZestaw atrybutów, który jest wykorzystywany do opisu elementu nazywany jest schematem opisu bibliograficznego (lub schematem metadanych), a wprowadzone wartości opisem bibliograficznym (lub metadanymi).. Elementy opisu bibliograficznego - gdy autorów jest więcej niż trzech Nazwisko, imię autora pierwszego oraz dopisek [i in .Każdy element opisu bibliograficznego należy wyraźnie oddzielić od elementów następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym, Można też stosować różny krój czcionki lub podkreślenia.. Dopuszczalna jest różnorodna interpunkcja, ale należy stosować jednolity system znaków i jednolite wyróżnienia graficzne we wszystkich przypisach stosowanych w pisanej pracy.. Ważne jest zatem, aby wykaz tekstów źródłowych zawierał kompletne informacje na temat danej publikacji i tym samym umożliwiał czytelnikowi swobodne dotarcie do interesującej go pozycji związanej z konkretną problematyką.Elementy opisu bibliograficznego książki jednotomowej download report..

Opis bibliograficzny całości wydawnictwa ci ągłego 5.Elementy opisu bibliograficznego.

Może to być osoba (autor indywidualny) lub ciało zbiorowe (autor korporatywny).. Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. nazwisko autora (autorów) lub redaktora (redaktorów), inicjał imienia (imion), tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN.elementy opisu bibliograficznego podaje się w ściśle określonej kolejności; należy stosować jednolite znaki interpunkcyjne oddzielające poszczególne elementy opisu bibliograficznego i jednolite wyróżnienia graficzne; w celu rozróżnienia elementów opisu lub wyróżnienia elementów decydujących o ichPrzypisy bibliograficzne: zawartość, forma, struktura dopuszcza sporządzanie przypisów o różnym stopniu szczegółowości (podaje elementy obowiązujące i fakultatywne opisu bibliograficznego).. Tekstem kultury nazywa się wszystko, co jest jej przejawem na przestrzeni czasu np.: (literatura, malarstwo, rzeźba, ekranizacje filmowe, muzyka itp.).. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [ ] =: /; Tytuł właściwy.. Autor w opisie bibliograficznym - Można zamiast imienia podać tylko inicjał , jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie Elementy opisu: 1) autor artykułu (podajemy nazwisko i imię autora), 2) tytuł artykułu, 3) tytuł czasopisma (w cudzysłowie), 4) rok wydania, 5) numer wydania, 6) strona Przykłady: • Marks Piotr, Lekcja masy krytycznej,[w:] Świat wiedzy 2005, nr 8, s. 101-105 3.OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA: Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu.. Określenie typu dokumentu.. Książka - dane do opisu przejmujemy ze strony tytułowejPoszczególne elementy opisu bibliograficznego Dokumenty drukowane odpowiedzialność główna - nazwa autora; osoba (autor indywidualny) lub ciało zbiorowe (autor korporatywny); imiona zaleca się podawać po nazwisku; w elemencie 'odpowiedzialność główna' można podawać nazwę redaktora, wtedy po nazwisku należy podać w nawiasie .Przypisy bibliograficzne.. Ważne jest, aby przyjąć jakąś zasadę i konsekwentnie ją stosować.. Opis bibliograficzny książki.. Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności# R F : Wzory sporz dzania bibliografii zaB cznikowej Dokumenty drukowane Na podstawie Normy PN-ISO 690:2002 Obowi zkowe elementy opisu bibliograficznego: Nazwisko i imi autora/autor w dzieB a tytuB dzieB a, wydanie nr (je[ li wyd.poszczególne elementy opisu bibliograficznego, c. zasady opisu poszczególnych rodzajów dokumentów (drukowanych i elektronicznych), d. redagowanie bibliografii załącznikowej, e. redagowanie przypisów bibliograficznych.. Numer strefy i jej nazwa Znak..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt