Sprawozdanie z zajęć opiekuńczowychowawczych w internacie
Czy zadania /pytania/ćwiczenia dla studentów wynikały z założonych efektów kształcenia?. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Ustawa z dnia 7 września 1991r.. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi 1.. Grupa była zmienna, gdyż niektóre dzieci wracały do domów rodzinnych, przychodziły nowe.Praca szkoły w czasie epidemii to przesunięcie ciężaru zarządzania szkołą na dyrektora, który musi na bieżąco reagować na zagrożenia z możliwością ingerencji nie tylko w przydział godzin, sposób ich realizacji, ale także delegowanie podległych nauczycieli od zadań dydaktycznych do opiekuńczo-wychowawczych.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Systematyczna kontrola i analiza ocen oraz postępu w edukacji poszczególnych uczniów.. W zajęciach uczestniczyło 8 chętnych wychowanków internatu.Sprawozdanie .. Pełny etat, praca tymczasowa, niepełny etat.. Konspekt zajęć pozalekcyjnych w Internacie z dziećmi niepełnosprawnymi .Sprawozdanie z pracy opiekuńczo - wychowawczej w roku szkolnym 2017/2018 W II okresie pracy wychowawczej realizowałam cele i zadania zgodne z planem pracy grupy wychowawczej oraz programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.. Kółko teatralne działa w naszej placówce w internacie SOSW - zajęcia prowadzone były w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych..

Wychowawcy pełniący dyżur w internacie.

, przyzwyczajane do zachowania ostrożności w czasie zajęć i zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym .. Wrzesień - zrealizowano.. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny .. W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia z rytmiki odbywały się w każdy poniedziałek, w godzinach 11.15-12.00.. W zależności od potrzeb organizowano też dodatkowe spotkania.. na terenie Miasta i Gminy Połaniec .. Udzielanie młodzieży pomocy w racjonalnym planowaniu nauki własnej.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH GR.. Szybko & bezpłatnie.. Wychowankowie internatu.. rok szkolny 2010/2011.. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U.. Zgodnie z jego brzmieniem, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ RYTMICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 .. Scenariusz zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Z komputerem za pan brat" .w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie w roku szkolnym 2015/2016.. Wyposaża internat w sprzęt sportowy.Konspekt zajęć wychowawczych w internacie (dla wychowanków upośledzonych w stopniu umiarkowanym w wieku 14 - 17 lat) Opracowała: Renata Łoza.. Za cel przeprowadzonego badania grupa ewaluacyjna obrała zebranie informacji dotyczących funkcjonowania świetlicy szkolnej pod kątem oczekiwań uczniów, rodzicówPraca: Wychowawca ośrodku wychowawczym..

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska.

IV W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Charakterystyka grupy W grupie IV chłopięcej przebywają wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.. „Awans zawodowy nauczyciela" .. Wiosenne warzywa - wykonanie kanapek.. Cały rok szkolny Kierownik Internatu, Wychowawcy Osoby z zewnątrz wspomagające w profilaktyce.Proszę o wyjaśnienie czasu pracy nauczyciela-wychowawcy w internacie, który realizuje 30 godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych tzw. dziennych oraz 8 godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej.. Obecnie jej stan wynosi 29, w tym: 4 uczennice LO, 4 uczennice im.. Konkurencyjne wynagrodzenie.. z 2013r., poz. 135) „W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu .2.. Z obiadów korzysta 63 uczniów.4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. Jana Łachuta w Ostr ężnicy Opiek ą świetlicow ą obj ętych zostało 27 uczniów (24 uczniów z klas I-III, 3 uczniów z klas IV-VI)..

Sprawozdanie z pracy wychowawczej w internacie za I semestr roku szkolnego 2013/2014 ...

Współpracuje z nauczycielami w-f, instruktorami zajęć sportowych w zakresie organizowania imprez sportowych.. Cele operacyjne: • Wychowanek potrafi określić w jaki sposób wyraża swoją złość;Sprawozdanie z działalności świetlicy w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.. Podziel się: Kliknij, aby udostępnić na Facebooku(Otwiera się w nowym oknie)SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO - DYDAKTYCZNEJ.. zakwalifikowani zostali do grup na podstawie zaleceń uwzględnionych w opiniach z PPP.. Stan grupy liczył 8 wychowanków, w tym: • 1 jest uczniem Szkoły Podstawowej w oddziale dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia .Scenariusz zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla I grupy dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym .. Odbyte formy doskonalenia zawodowego: ü 09.11.2010r.. Stała współpraca z Dyrektorem szkoły, wychowawcami oddziałów i pedagogiem szkolnym.. Brały w nich udział dzieci w wieku 2,5-5 lat.. Data realizacji: listopad 2007.. Temat: CO ROBISZ ZE SWOJĄ ZŁOŚCIĄ?. Zacznij nową karierę już teraz!PROGRAM PRAKTYKI STUDENTÓW II ROKU PEDAGOGIKI SPE- CJALNEJ W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I Ramy organizacyjne praktyki 1..

Czy wystąpiła zgodność treści zajęć z programem określonym w obowiązującym sylabusie?

Dobór metod nauczania 1.Internat w XI LO Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej Rok szkolny 2016/2017 .. - Propagowanie zajęć sportowych i spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.. Celem nadrzędnym zajęć jest podnoszenie poziomu funkcjonowania psychospołecznegoSprawozdanie z realizacji pracy kółka teatralnego w roku szkolnym 2012/ 2013.. Czy przekazywane treści były zgodne z aktualnym stanem wiedzy?. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub kierownika internatu Opracowanie konspektów zajęć, Zgodnie z art. 179 ust.. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły Lp.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska.. Zapoznanie wychowanków z Regulaminem mieszkańca internatu.. Uczy zdrowej rywalizacji oraz kulturalnych form kibicowania.. Szczegóły Kategoria: Dokumenty Administrator Odsłony: 48629 SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY W I PÓŁROCZUROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 85 uczniów, w tym 80 z klas I - III i 5 z klas starszych.. S ą to uczniowie, których rodzice pracuj ą, jak równie ż uczniowie .Sprawozdanie z działań podjętych przez nauczycieli w celu realizacji treści podstawy programowej; Sprawozdanie z pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej w roku szkolnym 2015/2016; Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; Wskaźniki oceny pracy nauczyciela przedszkola2.. Przedmiotem ewaluacji było zbadanie stopnia realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej.. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ) z późn.. Powiadomienia o nowych ofertach pracy.. Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4 im.. 135.000+ aktualnych ofert pracy.. Zapamiętały swoje imię i nazwisko.Sprawozdanie z pracy opieku ńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w I okresie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im.. Subskrybuj - uzyskasz dostęp.. Przygotowanie merytoryczne 1.. Czarnieckiego w Kozienicach, 18 uczennic Technikum, 2 uczennice Zasadniczej szkoły Zawodowej i 1 uczennica Gimnazjum OHP.Wychowawcy pełniący dyżur w internacie.. Osoby biorące udział: praktyka jest przeznaczona dla studentów II roku studiów stacjonar- nych na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepeł-Organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego W celu realizacji zadań zawartych w punkcie I-V pedagog powinien : 1.Posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swojej szkoły i środowiska 2.Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania .Dokument: sprawozdanie z realizacji stażu II.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt