Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej 2017 pdf

karta charakterystyki substancji niebezpiecznej 2017 pdf.pdf

Odczynnik.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Przedsiębiorstwo NazwaProduktu ŻYWICE EVAL™ SP521B SP482B SP441B SP292B SP474B SP295B Rejestracja REACH: Nie podlega rejestracji w ramach Rozporządzenia 1907/2006 (WE); zob.. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.. KLUCZOWE KWESTIEKarta Charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna być sporządzona i wystawiona w języku polskim przez osoby kompetentne posiadające odpowiednie kwalifikacje (odpowiednią wiedzę merytoryczną m.in. z zakresu chemii, prawa, toksykologii itp.), która uwzględnia poszczególne potrzeby i wiedzę jej użytkowników, w stopniu w jakim .KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaninyKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.Nazwa karty charakterystyki substancji niebezpiecznej:: Kalama* Lilestralis* Pure Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej wedlug Rozporzadzenia (WE) 1907/2006 (REACH) Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-20 Wersja poprzednia z dnia : 2017-06-14 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.Nazwa karty charakterystyki substancji niebezpiecznej:: Kalama* Florosol A Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej wedlug Rozporzadzenia (WE) 1907/2006 (REACH) Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-24 Wersja poprzednia z dnia : 2016-10-04 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1..

Format karty charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH.

Kod produktu: 11AFX161755Data druku: 02.09.2017 Strona 2 z 11.. Kwas acetylenodikarboksylowy .:Niedostępne.. Stare karty odchodzą w kąt, dlatego osoby używające niebezpiecznych substancji chemicznych oraz różnego rodzaju ich mieszanin, mają obowiązek posiadać karty charakterystyki dopasowane do nowego wzoru.31 maja 2017 r. upłynął okres przejściowy dla kart charakterystyki wprowadzonych do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. Od 1 czerwca br. wszyscy użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin są zobowiązani do posiadania kart charakterystyki według nowego wzoru, zawierającego wszystkie niezbędne informacje.. palenieKARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki:Magdalena Kustra, [email protected] 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneAktualizacja: 2017-05-31 Zakłady Chemiczne „UNIA", ul. Główna 14, 61-005 Poznań Strona 1 z 6 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji ..

Należy unikać kontaktu z nieosłoniętą skórą lub oczami.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej .

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz .Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego .. 2015/04/16, Grupa Handlowa FCF Andrzej Graban zachęca do przeczytania i zrozumienia całej karty charakterystyki niebezpiecznej substancji (MSDS) ze względu na ważne informacje zawarte w .. 3/25/2017 6:03:57 PM .karta charakterystyki preparatu (substancji) niebezpiecznej zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 15.09.2011 Aktualizacja: 15.09.2011Numer wersji 2 Nazwa handlowa: etoksypropanol (ciąg dalszy od strony 2) DR 3 Skład/informacja o składnikach · Charakterystyka chemiczna: Substancje · Nazwa wg nr CAS 1569-02-4 1-etoksypropan-2-ol Zwroty wskazujące środki ostrożności:KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. 2017-05-08.. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do .główna / karty charakterystyki: Prezentujemy nowy zbiór Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zgodnych z aktualnymi Ustawami..

Identyfikator ...1 Karta charakterystyki Data sporządzenia karty 1.12.2010 Data aktualizacji: 12.04.2017 Wersja 2.1.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA .. Krajowe Centrum Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych - SPOT 24 h: (24) 365 70 32 i (24) 365 70 33 (całodobowo) SEKCJA 2. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel.. Identyfikator produktu Nazwa i numer identyfikacyjny:Karta Charakterystyki Substancji Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. SWP.MR>3,2 Data aktualizacji: 0Data sporządzenia: 28.10.2003 2.01.2017 Strona 3/11 Substancja nie jest niebezpieczna dla ludzi.. Zwroty wskazujące środki ostrożności.. W przypadkuKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1272/2008/WE (CLP) oraz z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Data sporządzenia:16.07.2018 Ilość stron: 3/6 wersja:1.0 DEZOFAST 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności: Produkt przechowywać w oznakowanych, oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w .MAPEI Polska sp.. § 3KARTA CHARAKTERYSTYKI _____ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r.Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania..

Bardziej szczegółowoOd 1 czerwca 2017 roku mamy do czynienia już tylko z jednym wzorem karty charakterystyki.

16.01.2017 Karta Charakterystyki podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Bardziej szczegółowo .. Karta ta dzieli się na 16 sekcji, z których każda została opisana w dalszej części niniejszego przewodnika.. Zasada przeszukiwania zbioru jest bardzo prosta: w poniższych polach należy wpisać kryteria wyszukiwania, nacisnąć "Szukaj" i z otrzymanej listy wybrać dla żądanej pozycji odpowiednią wersję karty poprzez "kliknięcie" na link z dostępną wersją .Nazwa karty charakterystyki substancji niebezpiecznej:: ERISYS* GE-30 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.. zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1907/2006.. IDENTYFIKACJA ZAGRO .Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ETOKSYPROPANOL" Download Document.. Rozporządzenie w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 (Dz. U. Nr 201 poz. 1674) Rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego -Data wydania: 25.07.2012 Data aktualizacji: 01.12.2017 r. Wydanie: 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ (podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE)Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REAH) załącznik II, 1272/2008 (WЕ) oraz 453/2010 (WЕ) Vi-Pro® EASY TO CLEAN Wersja: 1 Data aktualizacji: maj 2016 4/20 W razie wypadku lub złego samopoczucia zasięgnąć natychmiast porady lekarza.. H341 Podejrzenie powodowania wad genetycznych.. Warto zweryfikować aktualność posiadanych kart i w razie .Karty charakterystyki są przeznaczone zarówno dla pracowników używających chemikaliów, jak i tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.. POTASSIUM ALUM PH EUR.E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: [email protected] 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 - 16:00): +48 22 581 47 61 Data sporządzenia: 08.03.2017 r. _____ SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ _____ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninyWydanie:3 Data wydania:21.04.2011 r. Data aktualizacji: 25.05.2015 r KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.13 czerwiec 2017 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ - ŻYWICE EVAL™ 1..Komentarze

Brak komentarzy.