Program imprezy turystycznej przykład
Propozycje wycieczek z przewodnikiem turystycznym, po Poznaniu i okolicy Załącznik 5.. Podróże a koronawirus.. Ma charakter punktowy.Sytuacja atrakcji turystycznych w pandemii na wybranych przykładach Wiola Samborska, manager CEE Hydropolis: 11:30: Debata: Piloci i przewodnicy - zapomniana forpoczta promocji Szymon Echaust, właściciel Poznań Urban Adventures, Marta Kapusta-Wesołowska, kierownik Referatu Marketingu Turystycznego w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta .Zgodnie z art. 14 ust.. UMOWA ORGANIZACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJCzy jeśli impreza turystyczna oferowana przez przedsiębiorcę będzie obejmowała jakiś element zagraniczny, na przykład dwudniową wycieczkę, w programie której jest zwiedzanie zarówno Krakowa, jak i Pragi, będzie można opłacić ją (lub jej część) bonem?Ustawa bardzo jasno definiuje pojęcie imprezy turystycznej, wskazując że jest to „połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji".. oraz wyraźne sformułowanie okoliczności.. (071) 821 63 47 NIP 10-212-45-87 : Biuro Turystyczne „Pan-travel"Wszystkie te usługi muszą tworzyć jednolity program i muszą być objęte wspólną ceną.Dodatkowo usługi te muszą obejmować nocleg lub trwać ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.. Dla lepszego zrozumienia tej definicji poniżej przedstawione zostały dwa przykłady charakteryzujące rożne usługi.Przykład: NIE powstaje impreza turystyczna Łączenie innych niż podstawowe usług turystycznych, niezależnie od ich liczby, nie doprowadzi do powstania imprezy turystycznej, nawet jeśli obciążone są osobnymi cenami, np. usługa przewodnicka + wstęp do muzeum + warsztaty przyrodnicze.Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik obsługi turystycznej 341[05] 1 Zadanie egzaminacyjne Biuro podróży „Alfa i Omega" otrzymało zlecenie od Zespołu Szkół nr 1 w Dobrej na zorganizowanie imprezy integracyjno - krajoznawczej dla uczniów III klasy Narzut do kosztów świadczeń występujących w imprezie- przychód organizatora.Załącznik 1. obiekt - występuje jedna, główna atrakcja, której mogą towarzyszyć dodatkowe usługi lub inne produkty..

Zamówienie imprezy turystycznej Załącznik 2.

Aby dane usługi móc określić mianem „imprezy turystycznej" muszą zostać spełnione ściśle wskazane przez ustawodawcę kryteria.4.1 Dokumentacja finansowa imprezy turystycznej 7 4.1.1.. 2 umowa taka powinna zawierać m.in.: oznaczenie organizatora, miejsce pobytu i trasę wycieczki, czas trwania imprezy turystycznej, program imprezy turystycznej, cenę imprezy turystyczne, sposób zapłaty, rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela.Zasady kalkulacji kosztów imprezy turystycznej.. > godz. 720- ok. 1120- przejazd ze Straszewa do Warszawy (359km).. Liczba uczestników: 40 osób (uczestnicy) 1 osoba jako opieka 1 pilot Środek transportu: LUX autokar, wyposażony w toaletę, Video, TV, barek (odpłatnie .Program imprezy turystycznej Szczegółowy program imprezy integracyjno-krajoznawczej dla III klasy gimnazjum z Dobrej w terminie 8-10 maja 2011r po .Kalkulacja kosztów imprezy turystycznej „Zielona Szkoła" Podstawowe informacje: Organizator: Biuro Turystyczne Podróżnik - opieka pilota zakwaterowanie: Ośrodek Turystyczny Czardworek w Przysietnicy w Bieszcza- dach, termin: 20.05.2014-22.05.2014 r. liczba uczestników: 19 uczniów (płacących) + 2 opiekunów (miejsca bezpłatne),impreza - jest to zestaw kilku usług (muszą to być co najmniej dwie usługi), które są oferowane przez organizatorów turystyki i agentów turystycznych..

Program imprezy przedstawiany jest w formie ramowej i szczegółowej.

podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie.. Garncarska 8 A, 39-120 Sędziszów Małopolsli, Tel.. 3, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.Impreza turystyczna to przynajmniej dwie usługi turystyczne, które wspólnie tworzą jednolity program i są objęte wspólną ceną, jeśli obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeśli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.. Przykład .. Impreza turystyczna, według ustawy o usługach turystycznych, to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli .Zasady programowania imprez turystycznych Programowanie imprezy turystycznej obejmuje określenie celu, miejsca, terminu i harmonogramu imprezy oraz rodzaju środka transportu.. Pytania sprawdzające 10 4.1.3.. 7.- opracować program imprezy turystycznej na zlecenie klienta, - dobrać najlepsze środki transportu do imprez turystycznych, - wybrać korzystne dla klientów koszty świadczeń, - określić stałe i zmienne koszty imprezy turystycznej, - wyliczyć koszty miejsc bezpłatnych, - wyliczyć marżę dla organizatora imprezy turystycznej,Lukas Travel, ul..

Cenę imprezy turystycznej wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności.

Aby impreza turystyczna była nią w rzeczywistości, w pakiecie muszą znaleźć się przynajmniej .- program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej.. Oferta obiektów noclegowych Załącznik 3.. Przykładami są wycieczki, wczasy, rajdy.. PRZYKŁAD: (300 X 7) : 107 = 19,63 Obliczanie podatku VAT przy stawce 22%Czyli załóżmy przykład: 1.. Zamówiono 10 miejsc w gospodarstwie .W zależności od rodzaju imprezy kalkulację można przeprowadzić w przeliczeniu na jednego uczestnika (imprezy sprzedawane indywidualnym klientom) lub kalkulować koszt całej grupy (np. dla wycieczki szkolnej), można też określić koszty dla poszczególnych świadczeń - koszt na osobę, np. bilet wstępu do muzeum, i koszt związany z grupą, np. koszt wynajęcia przewodnika po muzeum.Wrocławskie Zakłady Motoryzacyjne Ul. Armii Krajowej 75, 00-830 Wrocław tel./fax.. Oferta organizatora turystyki stanowi imprezę turystyczną w sytuacji, gdy obejmuje ona co najmniej dwie usługi turystyczne, tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.. Dla prawidłowego dokonania kalkulacji imprezy należy posiadać niezbędne założenia i dane dotyczące kalkulowanej imprezy, np. program imprezy, umowy z usługodawcami lub cenniki, kursy walut w przypadku imprez zagranicznych..

Program ramo- wy przeznaczony jest dla uczestników imprezy turystycznej.Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne.

− opracowywać program imprezy turystycznej na zlecenie klienta, .. 2004 Liczba uczestników: 40 osób (uczestnicy) 2 osoby jako opieka 1 pilot Środek transportu: LUX autokar, wyposażony w toaletę, Video, TV, barek .program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić .5.. Program i ceny biletów Teatru Nowego w Poznaniu Załącznik 6.. Jeśli Twoja firma sprzedaje co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych, jak na przykład transport w połączeniu z zakwaterowaniem, wynajmem pojazdów silnikowych lub - na ściśle określonych warunkach - innymi usługami turystycznymi, na mocy unijnych przepisów dotyczących imprez turystycznych .Program imprezy turystycznej Szczegółowy program imprezy integracyjno-krajoznawczej dla III klasy gimnazjum z Dobrej w terminie 8-10 maja 2011r po Małopolsce 1-dzieńPROGRAM RAMOWY IMPREZY Impreza wyjazdowa szkolna Wycieczka autokarowa, organizowana od 5 do 6 czerwca 2007r.. Informacje do sporządzenia .Wycieczka turystyczna, piesza w okolice Wałbrzycha Organizator: Biuro turystyczne „ FUN TRAVEL" Ul. Piekarska 6a 64-920 Piła (067) 214-81-92 (067) 214-81-93 Czas trwania wycieczki: 3 dni Termin wycieczki: 7-9.. Szacowany czas przejazdu ok. 5 godz. godz. ok. 1200 - przyjazd uczestników imprezy do Warszawy.Marża-różnica między ceną sprzedaży i zakupu usług turystycznych, stanowiąca cenę usługi organizacji wyjazdu.. (wtorek) > godz. 700- zbiórka przy Szkole Podstawowej w Straszewie.. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust.. Jeśli chodzi o prawidłowe rozumienie pojęcia „impreza turystyczna", w tym wypadku również niewystarczające jest opieranie się na intuicyjnym sposobie wykładania jego znaczenia.. Oznacza to, że dopiero wspólne występowanie co najmniej dwóch różnych świadczeń może stworzyć nam imprezę turystyczną.Impreza turystyczna.. STRASZEWO-WARSZAWA-STRASZEWO DZIEŃ 1 5.06.2007r.. Materiał nauczania 7 4.1.2.. Wprowadzenie..Komentarze

Brak komentarzy.