Odbicie i rozproszenie światła notatka
Uwaga!Temat lekcji: Światło ulega odbiciu, gdy natrafi na jakąś przeszkodę.Najlepiej odbijają światło gładkie, wypolerowane powierzchnie.. Wiesz już także, że Księżyc nie świeci własnym światłem, lecz odbija swiatło słoneczne.Optyka rozwiązania zadań klasa 8.. Narysuj w zeszycie „Schemat zjawiska odbicia światła" - podręcznik strona 225 5.. 3) Notatkę z lekcji prześlą mi ([email protected]) osoby o następujących Tym razem opowiem o prawie odbicia światła.. Rozwiąż zadania í i î ze strony î î8 w podręczniku 7.. Jednak gdy powierzchnia zwierciadła nie jest wystarczająco gładka, wiązka obita ulega rozproszeniu.Temat : Odbicie światła.. W celu potwierdzenia obecności na lekcji wyślij pusty e-mail.3.. Zjawisko odbicia sprawia, że widzisz wszystkie oświetlone przedmioty woół siebie.. Gdy światło przechodzi z ośrodka o bezwzględnym współczynniku załamania n 1 do ośrodka o bezwzględnym współczynniku załamania n 2 , to stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest równy stosunkowi bezwzględnych współczynników załamania światła w obu ośrodkach, zgodnie ze wzorem w którym n 2/1 oznacza współczynnik załamania .Klasa VIII - fizyka Notatka do zeszytu.. Zjawisko załamania światłaPrawo załamania światła.. Zjawiska odbicia światła Zasady fizyczne zjawiska 2.1 Prawa odbicia W optyce geometrycznej zjawisko odbicia światła rządzi się dobrze znanymi prawami matematycznymi, które głoszą, że kat padania i kąt odbicia padającej wiązki światła od płaszczyzny odbijającej W są równe oraz, że promień3..

Odbicie i rozproszenie światła.

Rozproszenie światła polega na zmianie kierunku rozchodzenia się promieni światła.. Prawo odbicia światła : kąt padania (α) równy jest kątowi odbicia(β), promień padający, promień odbity i prostopadłą padania (normalna - z matematyki) leżą w jednej płaszczyźnie.. Obejrzyj Film lub przeczytaj w podręczniku str.177-181 Notatka 1.. Kryteria sukcesu: • znam prawo odbicia oraz jego zastosowanie, • wiem jaka jest różnica miedzy odbiciem a rozproszeniem światła, • wiem w jaki sposób powstaje obraz w zwierciadle płaskim oraz jakie ma cechy, • znam właściwości zwierciadeł sferycznych wklęsłychZe zjawiskiem odbicia światła spotykasz się nieustannie.. Kąt odbicia jest równy kątowi .Odbicie - zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch ośrodków, powodująca, że pozostaje ona w ośrodku, w którym się rozchodzi.. Rozproszenie światła następuje również podczas przejścia promienia przez obszar, w którym występują na przykład pyłki kurzu lub kropelki wody (mgła).. Gdy zbliżamy rękę do żarówki, czujemy jej ciepło, podobnie w piękny słoneczny dzień, gdy zbyt długo opalamy się na plaży, możemy ulec oparzeniu.Temat: Odbicie i rozproszenie światła.. Dzięki niemu możesz przejrzeć się w lustrze lub w spokojnej powierzchni jeziora..

rozproszenie światła 5.

Zadanie domowe dla chętnych na + Narysuj / wyjaśnij jak działają światła odblaskowe stosowane w motoryzacji.. W oparciu o przedstawiony powyżej plan przygotuj notatkę i prześlij na adres: (termin wykonania pracy - 21 .2.. Odbicie światła następuje od powierzchni gładkiej, wypolerowanej, takiej „idealnie" lustrzanej, a rozproszenie - od powierzchni chropowatej, nierównej.. Opisz jak światło odbija się od chropowatej powierzchni?. Rozróżnia się rozpraszanie światła: sprężyste - podczas rozpraszania nie następuje zmiana energii .Gdy światło pada na granicę dwóch ośrodków, to ulega odbiciu zgodnie z prawem odbicia,które mówi, że jeśli kąt padania i kąt odbicia leżą w jednej płaszczyźnie,to kąt padania jest równy kątowi odbicia: α=β.. Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna (prostopadła do powierzchni zwierciadła) leżą w jednej płaszczyźnie.Rozpraszanie światła (fal elektromagnetycznych) - zjawisko oddziaływania światła z materią, w wyniku którego następuje zmiana kierunku rozchodzenia się światła, z wyjątkiem zjawisk opisanych przez odbicie i załamanie światła.Wywołuje złudzenie świecenia ośrodka.. Zjawiska cienia i półcienia.. Widzimy także przedmioty, od których światło się odbiło.. Zgodnie z prawem odbicia, gdy kąt odbicia i kąt padania znajdują się na jednej płaszczyźnie, to są one sobieZróbcie notatkę według następującej kolejności: rysunek (schemat) zjawiska odbicia światła str. 225 (kąt padania oznaczcie α, kąt odbicia - α'; 2, 3, 4 „kropka" str. 227; treść prawa odbicia str. 225 (wzór: α=α'); ostatnia „kropka" str. 227..

Rozproszenie światła.

Przy odbiciu zachodzącym na powierzchni, której nierówności są małe w odniesieniu do długości padającej fali świetlnej, spełnione jest tzw. prawo odbicia (W. Snellius, 1618): promień odbity .Odbicie światła następuje, gdy pada ono na gładką, wypolerowaną powierzchnię.. Zjawisko odbicia światła od powierzchni płaskiej.. Światełka odblaskowe zawsze odbijają światło w tym samym kierunku, z którego padają (patrz: Fizyka wokół nas podręcznik str. 226).. Powstawanie obrazów w zwierciadle płaskim Cele lekcji: Poznasz: - prawo odbicia światła oraz jego zastosowania Dowiesz się: - jaka jest różnica między odbiciem a rozproszeniem światła - w jaki sposób powstaje obraz w zwierciadle płaskim, oraz jakie ma cechy Polecenia: 1.Odbicie światła - zachodzi, gdy promień światła pada na gładką, wypolerowaną powierzchnię.. Prawo odbicia.. Kątem padania nazywamy kąt między promieniem padającym na powierzchnię odbijającą, a prostą prostopadłą (normalną) do tej powierzchni.. Jako NOTATKĘ wpisać punkty: a) Zjawisko odbicia światła.. Rozwiązania zadań sfotografuj i prześlij na adres email: [email protected] Podręcznik, str.177 - 181.. Zwierciadło-ciało bardzo dobrze wypolerowane ( wygładzone) ma gładkąTemat: Odbicie światła.. Zwierciadła.. Wywołuje złudzenie świecenia ośrodka.Światło to może pochodzić bezpośrednio ze źródła światła..

Temat: Odbicie i rozproszenie światła.(11.05.2020r.)

Kątem odbicia nazywamy kąt między promieniem odbitym od powierzchni odbijającej, a .Zapisz w zeszycie notatkę na temat odbicia i rozproszenia światła korzystając z dowolnego źródła.. Jeśli równoległa wiązka promieni światła pada na zwierciadło płaskie, to po odbiciu pozostaje równoległa.. Wykład na temat: odbicia światła, powstawaniu obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, rozproszeniu światła.. Lekcja online (aplikacja MS Teams, godzina: 12:00) 2.. Opowie.Rozpraszanie światła (fal elektromagnetycznych), zjawisko oddziaływania światła z materią, w wyniku którego następuje zmiana kierunku rozchodzenia się światła, z wyjątkiem zjawisk opisanych przez odbicie i załamanie światła.. Dowiecie się co to jest kąt padania i odbicia światła oraz co nazywamy normalną.. Powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim.. Napisz w zeszycie 5-punktową notatkę z podręcznika str. 227 (TO NAJWAŻNIEJSZE).. Powodzenia.. Warto wiedzieć, że światło rozprasza się także na atomach i .Odbicie i załamanie światła Światło może być reprezentowane przez promień, który przekazuje nam informację o ruchu światła - jego kierunku i zwrocie.Zagadnienia odbicia i załamania światła opisują jakim zmianom podlega światło, reprezentowane przez ów promień kiedy znajdzie się na granicy ośrodków o różnej prędkości rozchodzenia się w nich światła.Temat :Odbicie i rozproszenie światła.. Wykonaj w zeszycie: Zadanie 1, 2, 3,4 str. 22 6.. Zwierciadła.. Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne.. Odbicie i rozproszenie światła.. Notatka do zeszytu: 1) Jednym z podstawowych praw optyki geometrycznej jest prawo odbicia.. Prawo odbicia.. b) Rodzaje powierzchni odbijających światło: gładkie (np. zwierciadło czyli lustro, tafla jeziora w bezwietrzny dzień, karoseria samochodu) chropowate (np. ściana) - uwaga: rozpraszanie światłaTemat lekcji: Odbicie i rozproszenie światła Proszę przeczytać temat 23 od strony 224 do 227 w podręczniku lub obejrzeć film z ulubionej serii fizyka od podstaw - odbicie i rozproszenie światła" Po lekcji przepisz notatkę.. Wyjaśnij, co nazywamy zwierciadłem.. Dzięki zjawisku odbicia widzimy nasze otoczenie.Prawo odbicia światła.. 2.- stosować prawa odbicia i załamania światła w zadaniach Do lekcji proszę powtórzyć następujące wiadomości: • jak rozchodzi się światło w ośrodkach jednorodnych • w jakich warunkach zachodzi zjawisko odbicia światła • prawo odbicia światła • w jakich warunkach zachodzi zjawisko rozproszenia światłaOdbicie światła, zjawisko zmiany kierunku rozprzestrzeniania się promieni świetlnych zachodzące na granicy dwóch ośrodków, przy czym gdy co najmniej jeden z nich jest przezroczysty..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt